Sectoren


Primair onderwijs

Onze onderzoeken binnen het primair onderwijs.

Info

Binnen het primair onderwijs voerde ResearchNed onder andere de volgende onderzoeken uit:

 • Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs: opiniepeiling basisvaardigheden en opbrengstgericht werken in het PO
 • Casestudies kleinschalige innovaties: een kwalitatief onderzoek naar de condities waaronder kleinschalige, stapsgewijze verbeteringen in het onderwijs effectief vorm kunnen krijgen
 • Behoeftemeting SBO: inrichting internetpanel waaraan snel arbeidsmarktgerelateerde vragen voorgelegd kunnen worden
 • Wetenschap en techniek op de pabo’s: onderzoek naar de stand van zaken wat betreft W&T op de pabo’s

Voortgezet onderwijs

Onze onderzoeken binnen het voortgezet onderwijs.

Info

Binnen het voortgezet onderwijs voert ResearchNed onder andere de volgende onderzoeken uit:

 • LAKS-Monitor: grootschalig scholierentevredensheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs
 • Effectmeting InnovatieImpuls Onderwijs: kwantitatieve effectevaluatie in het kader van de IIO, in samenwerking met onderzoeksbureau SEO
 • Evaluatie Plusvoorzieningen: opzetten en uitvoeren van een effectevaluatie in het kader van de subsidieregeling Plusvoorzieningen
 • Doorstroom vwo-hbo: onderzoek naar welke overwegingen vwo-geslaagden ertoe brengen om te kiezen voor een hbo-opleiding en hoe de overheid en hogescholen de keuze voor dit studiepad kunnen stimuleren

Middelbaar beroepsonderwijs

Onze onderzoeken binnen het middelbaar beroepsonderwijs.

Info

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs voert/voerde ResearchNed onder andere de volgende onderzoeken uit:

 • JOB-Monitor: landelijke studenttevredenheidsonderzoek dat sinds 2000 tweejaarlijks wordt uitgevoerd onder alle mbo-studenten
 • BPV-Monitor: eerste meting van een monitor die in kaart dient te brengen wat de invloed van het bpv-protocol is op de kwaliteit van het bpv. In samenwerking met Arbeid Opleidingen Consult
 • Evaluatie 850-urennorm: kwalitatieve evaluatie van de 850-urennorm in het mbo. In samenwerking met Interstudie-NDO
 • Indeling crebo in mbo-clusters techniek: ontwikkeling van een indeling (brin x crebo) van alle mbo-opleidingen in bètaclusters

Hoger onderwijs

Onze onderzoeken binnen het hoger onderwijs.

Info

Binnen het hoger onderwijs voert/voerde ResearchNed onder andere de volgende onderzoeken uit:

 • Startmonitor: grootschalige onderzoek onder eerstejaars studenten in het ho waarbij het studiekeuzeproces en de start en integratie van studenten in hun opleiding in kaart gebracht wordt. Tevens spoort dit onderzoek de determinanten op van studiesucces en studieuitval in het eerste studiejaar
 • SKI-database: verzameling, consolidatie, kwaliteitsbewaking, beheer en onderhoud van de Studiekeuzedatabase
 • Studentenmonitor: volgt sinds tien jaar jaarlijks de belangrijkste ontwikkelingen vanuit het perspectief van de sociaal-economische positie van studenten
 • Effecten van beleidsmaatregelen: in kaart brengen van het effect van de maatregelen op het studie- en leengedrag van studenten en anderzijds na te gaan wat het effect van de maatregelen is op het beleid van instellingen
 • Eurostudent: in opdracht van het HIS (Hochschul Informations System) is het veldwerk voor vijf Europese landen verzorgd (Denemarken, Malta, Slovenië, Kroatië en Polen)

Onderwijsarbeidsmarkt

Onze onderzoeken binnen de onderwijsarbeidsmarkt.

Info

Binnen de onderwijsarbeidsmarkt voerde ResearchNed onder andere de volgende onderzoeken uit:

 • Arbeidsmarktbarometer: monitoronderzoek dat een actueel beeld geeft van de vacaturedynamiek en de krapte op de arbeidsmarkt
 • Analyses voor Nota WIO: diverse analyses op gegevens van CFI en BZK (o.a. MIRROR, IPTO, ILT, BRIN, POMO) uit ten behoeve van de Nota Werken In het Onderwijs
 • Monitor Convenant Leerkracht 2010: diverse metingen omtrent de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het convenant Leerkracht van Nederland
 • Regionale analyse Utrecht: analyse van de onderwijsarbeidsmarkt in de regio Utrecht
 • Nulmeting zeggenschap leraren: ontwikkeling meetinstrument waarmee de zeggenschap van de leraar in beeld gebracht wordt

Wat doen we?


Evaluaties voorlichtingsdagen

Voor onderwijsinstellingen voert ResearchNed evaluaties van voorlichtingsdagen uit.

Info

Voor instellingen in het onderwijs verzorgt ResearchNed evaluaties van voorlichtingsdagen, waarbij wordt gemeten of met de bezochte onderdelen de voorlichtingsdoelen worden bereikt (bijvoorbeeld Tevredenheidsonderzoeken Universiteit Utrecht). Dit gebeurt via een maatwerkenquête: respondenten krijgen automatisch vragen voorgelegd over de specifieke programmaonderdelen en informatiebronnen waar zij gebruik van hebben gemaakt. Dankzij een korte doorlooptijd beschikt de onderwijsinstelling kort na de voorlichtingsdag over de evaluatieresultaten.

De resultaten worden zodanig gepresenteerd dat zij per onderdeel goed vergeleken kunnen worden tussen verschillende doelgroepen en met andere onderdelen binnen de opleiding, faculteit en gehele instelling.

Leerling- en studentenonderzoek

Voorbeelden van onderzoeken binnen het thema leerling- en studentonderzoek.

Info

Onderzoeken binnen het thema leerling- en studentenonderzoek zijn veelal grootschalige veldonderzoeken. Voorbeelden van een aantal projecten binnen dit thema zijn:

 • Nationale Studentenenquête: grootschalige tevredenheidsonderzoek onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten
 • Startmonitor: grootschalige onderzoek onder eerstejaars studenten in het ho waarbij het studiekeuzeproces en de start en integratie van studenten in hun opleiding in kaart gebracht wordt. Tevens spoort dit onderzoek de determinanten op van studiesucces en studieuitval in het eerste studiejaar
 • Het Studentenpanel: HetStudentenpanel is een initiatief van ResearchNed (zie www.hetstudentenpanel.nl) en vormt een
  representatieve afspiegeling van de Nederlandse studentenpopulatie in het mbo, hbo en wo.
 • JOB-Monitor: landelijke studenttevredenheidsonderzoek dat sinds 2000 tweejaarlijks wordt uitgevoerd onder alle mbo-studenten
 • LAKS-Monitor: grootschalig scholierentevredensheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs
 • Studentenmonitor: deze monitor volgt sinds tien jaar jaarlijks de belangrijkste ontwikkelingen vanuit het perspectief van de sociaal-economische positie van studenten

Beleidsonderzoek en -evaluaties

Voorbeelden van projecten binnen het thema beleidsonderzoek en -evaluaties.

Info

Binnen beleidsonderzoek en –evaluaties wordt gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses. Voorbeeld van (lopende) onderzoeken binnen dit thema zijn:

 • Effecten van beleidsmaatregelen: in kaart brengen van het effect van de maatregelen op het studie- en leengedrag van studenten en anderzijds na te gaan wat het effect van de maatregelen is op het beleid van instellingen
 • Evaluatie 850-urennorm: kwalitatieve evaluatie van de 850-urennorm in het mbo. In samenwerking met Interstudie-NDO
 • Effectmeting InnovatieImpuls Onderwijs: kwantitatieve effectevaluatie in het kader van de IIO uit. In samenwerking met onderzoeksbureau SEO
 • Evaluatie Plusvoorzieningen: opzetten en uitvoeren van een effectevaluatie in het kader van de subsidieregeling Plusvoorzieningen

Imago- en reputatieonderzoek

Voor verschillende instellingen in het onderwijs voert ResearchNed imago- en reputatieonderzoek uit.

Info

Voor verschillende instellingen in het mbo, hoger onderwijs en andere instellingen binnen deze sectoren voert ResearchNed imago- en reputatieonderzoek uit.
De doelen en inhoud van dit soort onderzoek zijn sterk afhankelijk van de vragen die er binnen de organisaties liggen. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Inzicht verkrijgen in het imago en de naamsbekendheid van de instelling;
 • Het achterhalen van de belangrijkste kernwaarden die leven binnen de instelling – komen deze overeen met de reeds geformuleerde kernwaarden?
 • Wat zijn de wensen en behoeftes van onze belangrijkste en potentiële klanten en hoe kunnen onze diensten daaraan bijdragen?
 • Op de hoogte blijven van het beeld dat de omgeving van uw hogeschool of universiteit heeft? Meer inzicht verkrijgen waarin uw instelling zich onderscheidt van andere instellingen? Wij onderzoeken dit voor u met een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve surveytechnieken.

Voor meer informatie over imago- en reputatie-onderzoek kunt u contact opnemen met Jules Warps.

Arbeidsmarktonderzoek en prognoses

Voorbeelden van onderzoeken binnen het thema arbeidsmarktonderzoek en prognoses.

Info

ResearchNed heeft rekenmodellen ontwikkeld waarmee prognoses voor de onderwijsarbeidsmarkt gemaakt kunnen worden. Een aantal voorbeelden van projecten binnen het thema arbeidsmarktonderzoek en prognoses zijn:

 • Arbeidsmarktbarometer: monitoronderzoek dat een actueel beeld geeft van de vacaturedynamiek en de krapte op de arbeidsmarkt
 • Analyses voor Nota WIO: diverse analyses op gegevens van CFI en BZK (o.a. MIRROR, IPTO, ILT, BRIN, POMO) uit ten behoeve van de Nota Werken In het Onderwijs
 • Monitor Convenant Leerkracht 2010: diverse metingen omtrent de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het convenant Leerkracht van Nederland

Beheer en onderhoud databases

Voorbeelden van onderzoeken binnen het thema beheer en onderhoud databases.

Info

Een voorbeeld van een project binnen het thema beheer en onderhoud databases is:

 • SKI-database: verzameling, consolidatie, kwaliteitsbewaking, beheer en onderhoud van de Studiekeuzedatabase.