Overzicht

Startmonitor


De grootschalige Startmonitor brengt het studiekeuzeproces en de start en integratie van studenten in hun opleiding in kaart en spoort de determinanten op van studiesucces en studieuitval in het eerste studiejaar.
Het veldwerk voor de Startmonitor omvat twee enquêtes, waarmee een landelijke steekproef van nieuwe studenten in het hoger onderwijs van begin tot einde van hun eerste studiejaar wordt gevolgd. De Startmonitor verzamelt gegevens over studiekeuze, voorlichtinggebruik, verwachtingen (kwaliteit opleiding, eigen prestaties), aansluiting met de vooropleiding, studiegedrag en inzet, tijdbesteding, studievoortgang, waardering opleiding en instelling, sociale en academische integratie in de opleiding, binding met de opleiding en redenen voor studieuitval. Voor al deze gegevens wordt onderzocht of en hoe zij in onderlinge samenhang verband houden met studiesucces en studieuitval en of instellingen hierin het verschil kunnen maken.

 

In januari 2014 verscheen in het VO-magazine een artikel naar aanleiding van de Startmonitor. Hierin wordt het belang van de LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) in het kader van studiesucces beschreven, hierbij is de data van de Startmonitor gebruikt.