Overzicht

Evaluatie 850-urennorm


In opdracht van het ministerie van OCW voerde ResearchNed in 2010 in samenwerking met Interstudie-NDO de evaluatie van de 850-urennorm in het mbo uit. In de evaluatie is gekeken naar het functioneren van de 850-urennorm nu (werkt de norm zoals beoogd?), maar ook naar neveneffecten en naar mogelijke alternatieven voor de norm. Voor de evaluatie is met vertegenwoordigers van de diverse betrokken partijen gesproken (CvB’s, afdelingsmanagers, docenten, toezichthouders, beleidsmakers, mbo-studenten, ouders, JongerenOrganisatie Beroepsonderwijs, MBO-raad, AOC-raad en het afnemend veld) over hun ervaringen. Daarnaast zijn mbo-studenten via HetStudentenpanel ondervraagd. In het eindrapport is ingegaan op de historische context van de urennorm, de ervaringen met de urennorm vanuit diverse perspectieven, de doeltreffendheid, de positieve en negatieve effecten en de robuustheid met het oog op onderwijsvernieuwingen. Ook is in de rapportage gereflecteerd op mogelijke alternatieven voor de norm. Op basis van de uitkomsten zijn aanbevelingen gedaan aan studenten en hun ouders, aan MBO-raad en mbo-instellingen, aan de Raden van Toezicht van de roc’s en aan OCW en de Inspectie van het Onderwijs.