Overzicht

Evaluatie plusvoorzieningen


In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed een onderzoek, dat bestond uit een combinatie van survey-onderzoek en verdiepende interviews, uitgevoerd omtrent de subsidieregeling ‘plusvoorzieningen’. Plusvoorzieningen zijn bedoeld voor overbelaste jongeren in het vo en mbo. Het gaat om jongeren die kampen met een opeenstapeling van persoonlijke problemen op het gebied van financiën, gezondheid, huisvesting, sociale omgeving of maatschappelijk functioneren. Door deze problemen lopen zij een groot risico om zonder diploma het onderwijs te verlaten terwijl zij wel de cognitieve capaciteiten hebben om minimaal een startkwalificatie te halen. Het doel van de regeling plusvoorzieningen was om deze jongeren binnen het onderwijs te behouden en hen zo een startkwalificatie te laten behalen. Om te achterhalen in hoeverre de plusvoorzieningen bijdragen aan het voorkomen van voortijdig schooluitval onder overbelaste jongeren, heeft het ministerie van OCW aan ResearchNed gevraagd een beleidsevaluatie in het kader van deze subsidieregeling op te zetten en uit te voeren. Deze evaluatie bestond uit een literatuuronderzoek, een voor- en nameting van onder andere overbelasting en dreigende schooluitval onder deelnemers aan de plusvoorzieningen, en interviews met professionals en jongeren. De combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve elementen leverde een rijk beeld op van de rol van plusvoorzieningen binnen het beleid dat gevoerd wordt rondom het voorkomen van schooluitval onder jongeren.