Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Hoe wordt het STO-programma ingevuld en wat werkt?

Gevolgen coronacrisis op financiële situatie studenten

Onderzoek naar de feitelijke situatie en mogelijkheden om deze te verbeteren.

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Onderzoek naar wensen en knelpunten

LAKS-monitor

De LAKS-monitor is een grootschalig scholierentevredensheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs.

JOB-monitor

Landelijk studenttevredenheids-onderzoek onder alle mbo-studenten om verschillende aspecten van onderwijs te monitoren.

Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Mogelijkheid om de door de eigen instelling gebruikte studiekeuzecheck te laten doorlichten.

Evaluatie experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering

Evaluatieonderzoek naar flexibel hoger onderwijs voor werkenden.

Elsevier Beste Studies

Databewerkingen en -verwerkingen voor het vullen van de website ´De beste Studies´.

Evaluatie experiment gecombineerde leerwegen bol/bbl

Mixed method onderzoek naar de effecten van gecombineerde leerwegen.

Maatregelen mbo

Meerjarig evaluatieprogramma van twee beleidsinterventies in het mbo.

Startmonitor

De Startmonitor brengt het studiekeuzeproces en de start en integratie van studenten in hun opleiding in kaart.

Eurostudent

Inzicht in Europese data op het gebied van sociaaleconomische kenmerken van studenten, toegankelijkheid van het hoger onderwijs en internationalisering.

SKI-database

Verzameling, consolidatie, kwaliteits-bewaking, beheer en onderhoud van de Studiekeuzedatabase.

Studentenmonitor Hoger Onderwijs

Monitoring van de belangrijkste (sociaal-economische) ontwikkelingen in het hoger onderwijs.