Uitvalredenen hbo na een economische mbo-opleiding

Onderzoek onder studenten naar hoe volgens hen de doorstroom mbo-hbo verbeterd kan worden.

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Hoe wordt het STO-programma ingevuld en wat werkt?

Nulmeting monitoring en evaluatie intensivering technisch vmbo

Vaststellen van de startsituatie van de vmbo-locaties.

Meerjarig onderzoek Erasmus+

Onderzoek naar de effecten van het Erasmus+-programma.

Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Mogelijkheid om de door de eigen instelling gebruikte studiekeuzecheck te laten doorlichten.

Monitor beleidsmaatregelen

Effecten van beleidsmaatregelen die in het hoger onderwijs zijn ingevoerd, worden sinds 2010 door Researchned gemonitord. De zesde editie is uit.

Monitoring en evaluatie cultuureducatie primair onderwijs

Stand van zaken op basisscholen en de invloed van CmK.

Evaluatie experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering

Evaluatieonderzoek naar flexibel hoger onderwijs voor werkenden.

Tevredenheidsonderzoeken Universiteit Utrecht

Periodieke evaluaties onder bezoekers van voorlichtingsdagen voor bachelors en masters van de UU.

Evaluatie experiment gecombineerde leerwegen bol/bbl

Mixed method onderzoek naar de effecten van gecombineerde leerwegen.

Maatregelen mbo

Meerjarig evaluatieprogramma van twee beleidsinterventies in het mbo.

Het Kompas

Tweejaarlijks kwantitatief onderzoek onder de medewerkers van De Haagse Hogeschool.

Startmonitor

De Startmonitor brengt het studiekeuzeproces en de start en integratie van studenten in hun opleiding in kaart.

Eurostudent

Inzicht in Europese data op het gebied van sociaaleconomische kenmerken van studenten, toegankelijkheid van het hoger onderwijs en internationalisering.

SKI-database

Verzameling, consolidatie, kwaliteits-bewaking, beheer en onderhoud van de Studiekeuzedatabase.

LAKS-monitor

De LAKS-monitor is een grootschalig scholierentevredensheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs.

JOB-monitor

Landelijk studenttevredenheids-onderzoek onder alle mbo-studenten om verschillende aspecten van onderwijs te monitoren.

Studentenmonitor Hoger Onderwijs

Monitoring van de belangrijkste (sociaal-economische) ontwikkelingen in het hoger onderwijs.