Pilot microdata EUROSTUDENT

Onderzoek naar de mogelijkheden om microdata van het Eurostudent-project te benutten.

Numerus fixus, selectie en kansengelijkheid in het wetenschappelijk onderwijs

Overzichtsstudie naar selectiemethoden bij universitaire numerusfixusopleidingen

Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen

Hoe gaat het met de ontwikkeling van specialisaties bij de lerarenopleidingen?

Onderzoek naar tracks in het hoger onderwijs

Inventarisatie van tracks, typen tracks, beleid van instellingen en de communicatie naar studenten

Verbeterde aansluiting mbo-hbo. Wat werkt?

Onderzoek naar studie-uitval en interventies.

Onderzoek naar halvering collegegeld

Eerste indruk van de effecten van de beleidsmaatregel.

Uitval en switch in het hbo

Onderzoek naar de invloed van sociaaleconomische kenmerken op studiesucces van mbo- en havo-instromers in het hbo.

Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Mogelijkheid om de door de eigen instelling gebruikte studiekeuzecheck te laten doorlichten.

Selectie bij opleidingen met een numerus fixus & de toegankelijkheid van het hoger onderwijs

Controleren uitkomsten Nationale Alumni Enquête

Externe validatie van de indicator in de monitor Nationale Alumni Enquête.

Evaluatie Studie in Cijfers 2017

Evaluatie (deel 2) van de toegevoegde waarde van Studie in Cijfers bij het maken van een studiekeuze.

Ledenenquête LPVN 2017

Follow-up onderzoek bij een patiëntenvereniging om ontwikkelingen te kunnen monitoren.

Evaluatie nadere vooropleidingseisen mbo-hbo

Evaluatie van de ministeriële regeling om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren

Tevredenheid en aansluiting CMD Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek onder werkgevers van CMD.

Vignetonderzoek doorstroom onderwijsassistenten naar pabo

Onderzoek met gebruik van vignetten.

Evaluatie subsidie Stichting NOB

Onderzoek naar de doeltreffendheid van de subsidieregeling.

Onderzoek versterken differentiatievaardigheden funderend onderwijs

Verdiepend onderzoek naar theorie, praktijk en beleid/ondersteuning.

Behoefte docenten en scholen om kwalitatief goed les te geven in vmbo

Onderzoek naar gewenste vakinhoudelijke en pedagogisch-didactisch kwaliteiten.

Effectevaluatie wetenschap en technologie op de pabo’s

Is de inbedding van W&T in het curriculum van de pabo’s verbeterd?

Selectie & plaatsing bij numerusfixusopleidingen

Onderzoek naar de motieven van aspirant-studenten om deel te nemen aan selectieopleidingen.

Enquête beurs voor bewegingsonderwijs

Onderzoek naar de zin van de Leergang Bewegingsonderwijs en de beurs die hiervoor beschikbaar is.

Keuzemotieven van minderjarige mbo’ers en het studentenreisproduct

Welke motieven beïnvloeden de keuze voor een bepaalde opleiding of stageplek?

Doorrekening maximering instellingscollegegelden voor tweede studies

Onderzoek naar het effect op inkomsten van instellingen voor tweede studies.

Uitvoering van onderzoek, advies en begeleiding bij de ontwikkeling van (her)registratiecriteria SRVO

Ondersteuning van de Stichting SRVO.

Evaluatie Studie in Cijfers

Evaluatie (deel 1) van de toegevoegde waarde van Studie in Cijfers bij het maken van een studiekeuze.

Studentplannen doorstroom mbo-hbo

Ontwikkeling van studentenplannen in het kader van de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo.

International Student Entry Survey 2016-2017

Tevredenheidsonderzoek onder de startende internationale studenten aan De Haagse Hogeschool.

Medezeggenschap en vertegenwoordiging van studenten

Onderzoek onder hbo-studenten naar wenselijke vormen van inspraak.

Onderzoek studiekeuzecheck

Onderzoek naar de uitvoering en opbrengst van de studiekeuzecheck en matchingsprocedures.

Doorstroom mbo-hbo

Onderzoek naar motieven van mbo-gediplomeerden om al dan niet door te stromen naar het hbo, vóór en na de invoering van het studievoorschot.

Tussentijdse evaluatie kwaliteitsafspraken mbo

Tussenevaluatie van de implementatie en effecten van de kwaliteitsafspraken in het mbo.

Onderzoek schakeltrajecten

Mixed method onderzoek naar schakelprogramma’s en schakelstudenten.

Peilingsonderzoek Platform2032

Peiling in het funderend onderwijs, gericht op de thema’s kern en keuze, samenhang en doorlopende leerlijnen.

Peilingsonderzoek mondelinge taalvaardigheid 2016-2017

Onderzoek naar leerlingprestaties in groep 8 en het onderwijsleerproces.

Motieven oneigenlijk gebruik mbo-studiefinanciering

Verkennend onderzoek naar oneigenlijk gebruik studiefinanciering in het mbo.

Onderzoek aansluiting onderwijs FNWI op arbeidsmarkt

Onderzoek onder FNWI-alumni naar de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Onafhankelijke studiekeuzeinformatie

Onderzoek naar de kwaliteitsaspecten van de studiekeuzewebsite Studiekeuze123.nl

Ex-ante beleidsevaluatie invoering mbo-certificaten

Onderzoek naar mogelijke effecten van drie scenario’s van ‘mbo-certificaten’.

Invloed toelatingssystemen op het hoger onderwijs

Verdiepend onderzoek naar de impact van toelatingsprocedures op het Nederlandse hoger onderwijs.

PGB Cliëntenraadpleging 2016

Cliëntenraadpleging over de uitvoering van het PGB en de Wet langdurige zorg door zorgkantoren.

Loopbaan- en burgerschapsonderwijs in het mbo

Onderzoek naar de stand van zaken en kwaliteit van L&B-onderwijs.

Motieven tijdig stoppen studentenreisproduct

Onderzoek naar motieven van (oud-)studerenden om hun reisproduct niet tijdig stop te zetten.

Evaluatie implementatie wetenschap en techniek po en vo 2012-2015

Evaluatie van het actieplan Kiezen voor Technologie.

Opleidingscommissies in het hoger onderwijs 2016

Vervolgonderzoek naar het functioneren van opleidingscommissies in het hoger onderwijs.

Elsevier Beste Studies

Databewerkingen en -verwerkingen voor het vullen van de website ´De beste Studies´.

Evaluatie Regionaal investeringsfonds MBO

Evaluatie van de doeltreffendheid van het Regionaal Investeringsfonds MBO.

Op weg naar praktische SHRM-handreikingen

Ontwikkeling van een viertal praktische handreikingen gericht op de inzet van Strategisch HRM binnen scholen.

Uitbreiding studievoorschot naar nieuwe doelgroepen

Onderzoek naar de behoefte aan uitbreiding van het studievoorschot naar nieuwe doelgroepen.

Opleidingsplaatsen in het voortgezet onderwijs

Kwantitatieve onderbouwing van het aantal uit te breiden opleidingsplaatsen in het vo.

Tevredenheid en sociale veiligheid meten bij scholieren

Onderzoek naar validiteit en betrouwbaar-heid van herziene vragenlijst
voor Scholen op de Kaart.

Nascholing van leraren in het primair onderwijs

Onderzoek naar aanbod van en behoefte aan nascholing en professionalisering van leraren in het po.

Evaluatie Toptechniek in Bedrijf

Evaluatieonderzoek naar resultaten en opbrengsten van het subsidieprogramma.

Evaluatie medezeggenschap mbo

Vervolgonderzoek naar de medezeggen-schap in het mbo.

Prestatieafspraken

Aanlevering van kengetallen voor de prestatieafspraken.

Tegemoetkoming studiekosten universitaire lerarenopleiding

Onderzoek naar de invulling en inrichting van een tegemoetkoming studiekosten.

Sturen op cijfers

Onderzoek naar de neveneffecten van het sturen op cijfers en rendementen.

PABO-gediplomeerden in het vmbo

Onderzoek naar PABO-gediplomeerden in het vmbo.

Internationaliseringsmonitor Haagse Hogeschool

Onderzoek naar de studiekeuze en studie-ervaringen van internationale studenten aan de Haagse Hogeschool.

Onderzoek stakeholders ROC Nijmegen

Onderzoek naar de zichtbaarheid, de koers en het imago van ROC Nijmegen onder relevante stakeholders.

Samenwerking binnen het onderwijs

Inventarisatie van de verschillende vormen van samenwerking van onderwijsinstellingen.

Analyse RMC-effectrapportages

Analyse naar RMC-effectrapportages om zo meer inzicht te krijgen in de resultaten van het vsv-beleid.

WilWeg: tussenjaar en bachelor in het buitenland

Onderzoek naar motieven en obstakels bij scholieren/studenten om naar het buitenland te gaan.

Acquis voortgezet onderwijs

Uitvoeren van een acquis naar negen adviezen over het vo.

Stelseldoelmatigheid: samenwerkingsverbanden in het onderwijs

Een inventarisatie van samenwerkingen, good practices en knelpunten.

Evaluatie lerarenbeurs

Verklarende en procesevaluatie van de Lerarenbeurs voor scholing van bevoegde leraren in het onderwijs.

Evaluatie fusietoets

Evaluatie van de effecten en doelen van de fusietoets in het onderwijs.

Motivatie van het instellingscollegegeld

Onderzoek naar de motivering van de hoogte en opbouw van het instellingscollegegeld.

LOB en studiesucces

Onderzoek naar de stand van zaken en
naar de effecten van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) in havo en vwo.

Nulmeting NRPO SIA

Inventarisatie van de onderzoekspositie van hogescholen/lectoraten die deelnemen in RAAK-regelingen.

Alternatieve vormen van internationalisering

Onderzoek naar het beleid en leeropbrengsten van alternatieve vormen van internationalisering in het ho.

Studielast Hogeschool Rotterdam

Een onderzoek naar de studielastbepaling bij de Hogeschool Rotterdam.

Monitor LWT

Driejarig onderzoek naar leerwerk-trajecten en assistentopleidingen in het vmbo.

Wetenschap en techniek op de pabo’s

Onderzoek naar de stand van zaken omtrent wetenschap en technologie op de pabo’s.

Evaluatie sociale veiligheid

Evaluatie van de sociale veiligheid onder LHBT-jongeren in het po en vo.

Midterm evaluatie ‘Meer betere bèta’s

Procesevaluatie van diverse activiteiten van het Platform Bèta Techniek in het po en vo.

Maatwerktrajecten vmbo

Onderzoek naar maatwerktrajecten voor kwetsbare leerlingen in het vmbo.

De bepaling van studielast in het hoger onderwijs

Een inventariserend onderzoek naar de bepaling van studielast in het hoger onderwijs.

Inventarisatie gepromoveerde docenten in het hbo

Opstellen van handreiking en flyer over loopbaanmogelijkheden voor promovendi en gepromoveerden binnen het hbo.

Vervolgmeting zeggenschap van leraren

Eerste vervolgmeting naar de professionele ruimte van leraren in het voortgezet onderwijs.

Evaluatie medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs

Onderzoek naar medezeggenschap in de bve-sector aan de hand van een enquête, interviews en documentanalyses.

Evaluatie NVAO

Onderzoek naar eerste ervaringen van docenten met de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO.

Studeren met een functiebeperking

Onderzoek naar effect van voorzieningen voor studenten met een functiebeperking op de studievoortgang van deze groep.

Informatiesysteem voor het praktijkgericht onderzoek

Inventarisatie van de mogelijkheden voor een landelijk informatiesysteem van praktijkgericht onderzoek.

Secundaire analyse JOB-monitor 2010

Secundaire analyses om vast te stellen of JOB-monitor bruikbaar is voor vergelijking van prestaties van instellingen.

Erasmus Master Garantiefaciliteit

Onderzoek naar de werking in Nederland van de Erasmus Master Garantiefaciliteit.

Waar zitten de goede docenten?

Onderzoek naar de ‘potentieel goede docenten’ op basis van analyses van diverse databestanden.

Rotterdamse onderwijs-arbeidsmarkt in beeld

Analyse van kwalitatieve en kwantitatieve knelpunten in het Rotterdamse onderwijs.

Eurostudent V

Grootschalige dataverzameling voor 27 Europese landen over sociaaleconomische dimensie van studeren.

Digitaal toetsen hoger onderwijs

Onderzoek naar de stand van zaken bij het gebruik van digitaal toetsen in het hoger onderwijs.

Bekendheid Harde Knip

Onderzoek rondom invoering van de harde knip tussen bachelor- en masterfase in het hoger onderwijs.

Steeplechase

In kaart brengen van de internationale mobiliteit van studenten op basis van gegevens verzameld voor Eurostudent IV.

Extern lid in de examencommissie

Verkenning naar de mogelijkheden voor de opname van externe leden in examencommissies.

Nota Werken in het Onderwijs 2012

Hoofdstuk over de lerarenopleidingen en de tevredenheid van studenten over hun opleiding.

Kiezen voor hbo of wo

Welke overwegingen brengen vwo’ers ertoe om te kiezen voor een hbo-opleiding?

Instellingsnamen, graden en titels in het hoger onderwijs

Onderzoek naar het onwenselijk gebruik van wettelijke instellingsnamen, graden en titels in het hoger onderwijs.

Alumnionderzoek Universiteit Utrecht

Onderzoek onder de alumni van Universiteit Utrecht.

Evaluatie educatieve minor

In samenwerking met Ecorys voerde ResearchNed tussen 2010 en 2012 een evaluatie uit van de educatieve minor.

Internationalisering in het hoger onderwijs

Pilotonderzoek naar de mobiliteit onder studenten en staf (inkomend en uitgaand) en ‘internationaliseringsprofielen’.

Examinering in het hoger onderwijs

Verkenning naar de mogelijkheden om examineringsnetwerken in te richten.

BPV-monitor

Monitoring van de invloed van het BPV-protocol op de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming.