Monitor Cultuureducatie in primair en voortgezet onderwijs 2022-2023

Monitor van schooljaar 2022-2023

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs – Vijfde rapportage

Vijfde rapportage

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Onderzoek naar wensen en knelpunten

Vernieuwing vragenlijst LAKS

Het ontwikkelen van een kortere en toegankelijker vragenlijst.

Evaluatie pilots pabo jonge kind en oudere kind

Wat zijn de ervaringen met het vormgeven van een sterkere specialisatie?

Evaluatie educatieve minor en educatieve module

Evaluatie van aanvullende routes naar het leraarschap.

Advies Schoolleidersregister VO

Ondersteuning bij het ontwikkelen van een groeipad voor de komende jaren.

Meta-analyse 25 jaar ondersteuning bij schoolontwikkeling

Wat werkt bevorderend en wat werkt belemmerend?

LAKS-monitor

De LAKS-monitor is een grootschalig scholierentevredensheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs.

Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen

Hoe gaat het met de ontwikkeling van specialisaties bij de lerarenopleidingen?

Onderzoek versterken differentiatievaardigheden funderend onderwijs

Verdiepend onderzoek naar theorie, praktijk en beleid/ondersteuning.

Uitvoering van onderzoek, advies en begeleiding bij de ontwikkeling van (her)registratiecriteria SRVO

Ondersteuning van de Stichting SRVO.

Invloed toelatingssystemen op het hoger onderwijs

Verdiepend onderzoek naar de impact van toelatingsprocedures op het Nederlandse hoger onderwijs.

Op weg naar praktische SHRM-handreikingen

Ontwikkeling van een viertal praktische handreikingen gericht op de inzet van Strategisch HRM binnen scholen.

Opleidingsplaatsen in het voortgezet onderwijs

Kwantitatieve onderbouwing van het aantal uit te breiden opleidingsplaatsen in het vo.

Tegemoetkoming studiekosten universitaire lerarenopleiding

Onderzoek naar de invulling en inrichting van een tegemoetkoming studiekosten.

Sturen op cijfers

Onderzoek naar de neveneffecten van het sturen op cijfers en rendementen.

WilWeg: tussenjaar en bachelor in het buitenland

Onderzoek naar motieven en obstakels bij scholieren/studenten om naar het buitenland te gaan.

Acquis voortgezet onderwijs

Uitvoeren van een acquis naar negen adviezen over het vo.

Evaluatie lerarenbeurs

Verklarende en procesevaluatie van de Lerarenbeurs voor scholing van bevoegde leraren in het onderwijs.

Evaluatie fusietoets

Evaluatie van de effecten en doelen van de fusietoets in het onderwijs.

Evaluatie sociale veiligheid

Evaluatie van de sociale veiligheid onder LHBT-jongeren in het po en vo.

Midterm evaluatie ‘Meer betere bèta’s

Procesevaluatie van diverse activiteiten van het Platform Bèta Techniek in het po en vo.

Vervolgmeting zeggenschap van leraren

Eerste vervolgmeting naar de professionele ruimte van leraren in het voortgezet onderwijs.

Evaluatie educatieve minor

In samenwerking met Ecorys voerde ResearchNed tussen 2010 en 2012 een evaluatie uit van de educatieve minor.

Imago van de lerarenopleidingen

Onderzoek naar het imago van de lerarenopleidingen en opinies over de ‘nieuwe’ opleidingsroutes.

Arbeidsmarktbarometer

De Arbeidsmarktbarometer wordt uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt.

Zeggenschap van leraren

ResearchNed ontwikkelde voor dit onderzoek een meetinstrument waarmee de zeggenschap van de leraar in beeld gebracht wordt.

Casestudies kleinschalige innovaties

Onderzoek naar de condities waaronder kleinschalige verbeteringen in het onderwijs vorm kunnen krijgen.

Evaluatie plusvoorzieningen

Onderzoek naar de effectiviteit van de subsidieregeling plusvoorzieningen.

Stille reserve voortgezet onderwijs

Onderzoek naar de omvang en de samenstelling van de stille reserve-groep.

WO 2.0

In opdracht van Elsevier Weeklad voerde ResearchNed begin 2010 onderzoek uit naar de rol van de Tweede Wereldoorlog in het geschiedenisonderwijs.

Marktwerking in de educatieve boekenmarkt

Een onderzoek uitgevoerd ter voorbereiding op de evaluatie van de marktwerking educatieve boekenmarkt.