Evaluatie Wet studiefinanciering BES

Beleidsevaluatie van de wet tien jaar na inwerkingtreding

Beleidsdoorlichting studiefinanciering

Doorlichting van het studiefinancieringsbeleid op doeltreffendheid en doelmatigheid.

Motieven oneigenlijk gebruik mbo-studiefinanciering

Verkennend onderzoek naar oneigenlijk gebruik studiefinanciering in het mbo.

Uitbreiding studievoorschot naar nieuwe doelgroepen

Onderzoek naar de behoefte aan uitbreiding van het studievoorschot naar nieuwe doelgroepen.