Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten

Eerste, verkennende rapportage.

JOB-monitor

Landelijk studenttevredenheids-onderzoek onder alle mbo-studenten om verschillende aspecten van onderwijs te monitoren.

Evaluatie Studie in Cijfers 2017

Evaluatie (deel 2) van de toegevoegde waarde van Studie in Cijfers bij het maken van een studiekeuze.

Evaluatie experiment gecombineerde leerwegen bol/bbl

Mixed method onderzoek naar de effecten van gecombineerde leerwegen.

Evaluatie lerarenbeurs

Verklarende en procesevaluatie van de Lerarenbeurs voor scholing van bevoegde leraren in het onderwijs.

Evaluatie fusietoets

Evaluatie van de effecten en doelen van de fusietoets in het onderwijs.

Arbeidsmarktbarometer

De Arbeidsmarktbarometer wordt uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt.

Evaluatie plusvoorzieningen

Onderzoek naar de effectiviteit van de subsidieregeling plusvoorzieningen.