Seksueel overschrijdend gedrag in het onderwijs

Seksueel grensoverschrijdend gedrag staat in toenemende mate in de belangstelling. Ervaringen in sectoren buiten het onderwijs hebben tot de […]

Macromonitor NPO MBO HBO – Tweede Rapport

Tweede rapportage

Macromonitor NPO MBO HBO

Eerste tussenrapportage.

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Onderzoek naar wensen en knelpunten

Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

Hoe functioneert het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting voor medezeggenschapsraden in het MBO?

Evaluatie Wet studiefinanciering BES

Beleidsevaluatie van de wet tien jaar na inwerkingtreding

Evaluatie Servicedocument schoolkosten

Voldoet het document aan de gestelde doelen?

Kosten zij-instroom po vo mbo

Onderzoek naar de hoogte en de verdeling van de kosten van zij-instroomtrajecten.

Onderzoek naar stages in het medisch domein

Wat zijn de mogelijkheden voor meer stageplaatsen van hogere kwaliteit voor mbo en hbo?

Evaluatie experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering

Evaluatieonderzoek naar flexibel hoger onderwijs voor werkenden.

Onderzoek aansluiting Caribisch vo en mbo op vervolgonderwijs in Nederland

Wat zijn de knelpunten en hoe kan de begeleiding verbeteren?

Omrekenformules JOB

Vergelijking tussen de oude en de vernieuwde vragenlijst om trendrapportages mogelijk te maken.

Vervolgonderzoek dyscalculie

Toepassing en werking van de protocollen ernstige reken- en wiskunde problemen in het onderwijs.

Herziening vragenlijst JOB-monitor

Vernieuwing na tien edities.

Evaluatie macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs

Evaluatie van de Wet en Beleidsregel macrodoelmatigheid uit 2015.

Uitval en switch in het hbo

Onderzoek naar de invloed van sociaaleconomische kenmerken op studiesucces van mbo- en havo-instromers in het hbo.

Keuzemotieven van minderjarige mbo’ers en het studentenreisproduct

Welke motieven beïnvloeden de keuze voor een bepaalde opleiding of stageplek?

Evaluatie Studie in Cijfers

Evaluatie (deel 1) van de toegevoegde waarde van Studie in Cijfers bij het maken van een studiekeuze.

Studentplannen doorstroom mbo-hbo

Ontwikkeling van studentenplannen in het kader van de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo.

Doorstroom mbo-hbo

Onderzoek naar motieven van mbo-gediplomeerden om al dan niet door te stromen naar het hbo, vóór en na de invoering van het studievoorschot.

Tussentijdse evaluatie kwaliteitsafspraken mbo

Tussenevaluatie van de implementatie en effecten van de kwaliteitsafspraken in het mbo.

Motieven oneigenlijk gebruik mbo-studiefinanciering

Verkennend onderzoek naar oneigenlijk gebruik studiefinanciering in het mbo.

Ex-ante beleidsevaluatie invoering mbo-certificaten

Onderzoek naar mogelijke effecten van drie scenario’s van ‘mbo-certificaten’.

Loopbaan- en burgerschapsonderwijs in het mbo

Onderzoek naar de stand van zaken en kwaliteit van L&B-onderwijs.

Motieven tijdig stoppen studentenreisproduct

Onderzoek naar motieven van (oud-)studerenden om hun reisproduct niet tijdig stop te zetten.

Evaluatie Regionaal investeringsfonds MBO

Evaluatie van de doeltreffendheid van het Regionaal Investeringsfonds MBO.

Evaluatie experiment gecombineerde leerwegen bol/bbl

Mixed method onderzoek naar de effecten van gecombineerde leerwegen.

Evaluatie Toptechniek in Bedrijf

Evaluatieonderzoek naar resultaten en opbrengsten van het subsidieprogramma.

Evaluatie medezeggenschap mbo

Vervolgonderzoek naar de medezeggen-schap in het mbo.

Maatregelen mbo

Meerjarig evaluatieprogramma van twee beleidsinterventies in het mbo.

Samenwerking binnen het onderwijs

Inventarisatie van de verschillende vormen van samenwerking van onderwijsinstellingen.

Evaluatie lerarenbeurs

Verklarende en procesevaluatie van de Lerarenbeurs voor scholing van bevoegde leraren in het onderwijs.

Evaluatie fusietoets

Evaluatie van de effecten en doelen van de fusietoets in het onderwijs.

Secundaire analyse JOB-monitor 2010

Secundaire analyses om vast te stellen of JOB-monitor bruikbaar is voor vergelijking van prestaties van instellingen.

Rotterdamse onderwijs-arbeidsmarkt in beeld

Analyse van kwalitatieve en kwantitatieve knelpunten in het Rotterdamse onderwijs.

Zeggenschap van leraren

ResearchNed ontwikkelde voor dit onderzoek een meetinstrument waarmee de zeggenschap van de leraar in beeld gebracht wordt.

Analyses voor Nota WIO 2008 en 2009

Ten behoeve van de Nota WIO voerde ResearchNed analyses uit op gegevens van CFI en het ministerie van BZK.

Evaluatie 850-urennorm

Tijd voor kwaliteit: evaluatie van de 850-urennorm in het mbo.

Evaluatie plusvoorzieningen

Onderzoek naar de effectiviteit van de subsidieregeling plusvoorzieningen.

Voortijdig schoolverlaters in het particulier mbo

Onderzoek naar het aantal jongeren dat een erkende mbo-opleiding volgt aan een niet-bekostigde mbo-instelling.

Technomonitor 2008 en 2010

Stand van zaken met betrekking tot het bètatechnisch onderwijs en de (internationale) arbeidsmarkt.

Bètaclustering mbo-opleidingen

Ontwikkeling van een indeling (brin x crebo) van alle mbo-opleidingen in bètaclusters.

Technotopics IV

Bundel essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici.

Aanval op uitval

Discussiestuk over de regionale samenwerking tussen onderwijs-instellingen en bedrijfsleven tegen uitval in de provincie Limburg.