Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten

Eerste, verkennende rapportage.

Macromonitor NPO MBO HBO

Eerste tussenrapportage.

Onderzoek open leermaterialen in het hoger onderwijs

Evaluatie van het gebruik van het platform edusources.

Eurostudent

Inzicht in Europese data op het gebied van sociaaleconomische kenmerken van studenten, toegankelijkheid van het hoger onderwijs en internationalisering.

Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs

Effecten van beleidsmaatregelen die in het hoger onderwijs zijn ingevoerd, worden door ResearchNed in beeld gebracht.

Digitale leermaterialen in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de huidige stand van zaken en voorbeelden van aansprekende ketenaanpakken.

Evaluatie afschaffing eigen bijdrage voor selectieprocedure

Zijn er effecten van de maatregel?

Evaluatie experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering

Evaluatieonderzoek naar flexibel hoger onderwijs voor werkenden.

Digitaal studeren tijdens corona

Ervaringen van studenten met online onderwijs.

Focusgroepen Hogeschool Fontys

Verder studeren of gaan werken; met hulp van virtuele prikborden werd het keuzeproces online in beeld gebracht.

Onderzoek voor de inspectie naar de werking van zelfselectie

Vooronderzoek voor de ontwikkeling van een instrument.

Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo

Welke factoren spelen een rol bij de dalende instroom in het hbo vanuit het mbo?

Vernieuwing vragenlijst Nationale Studentenenquête 2021

Aanpassing van de NSE vragenlijst aan de eisen en wensen van deze tijd.

Beleidsdoorlichting studiefinanciering

Doorlichting van het studiefinancieringsbeleid op doeltreffendheid en doelmatigheid.

Nulmeting onderwijsinnovatie met ICT in het hoger onderwijs

Inventarisatie van de beginsituatie bij de verschillende instellingen voor hoger onderwijs.

Internationaal vergelijkend onderzoek naar instellingsaccreditatie in het hoger onderwijs

Een overzicht van zes Europese landen.

Numerus fixus, selectie en kansengelijkheid in het wetenschappelijk onderwijs

Overzichtsstudie naar selectiemethoden bij universitaire numerusfixusopleidingen.

Onderzoek naar tracks in het hoger onderwijs

Inventarisatie van (typen) tracks, beleid van instellingen en de communicatie naar studenten.

Onderzoek naar halvering collegegeld

Eerste indruk van de effecten van de beleidsmaatregel.

Selectie bij opleidingen met een numerus fixus & de toegankelijkheid van het hoger onderwijs

In het voorjaar van 2018 voerde ResearchNed voor de tweede maal een onderzoek uit naar selectie bij numerusfixusopleidingen. Alle […]

Selectie & plaatsing bij numerusfixusopleidingen

Onderzoek naar de motieven van aspirant-studenten om deel te nemen aan selectieopleidingen.

Doorrekening maximering instellingscollegegelden voor tweede studies

Onderzoek naar het effect op inkomsten van instellingen voor tweede studies.

Studentplannen doorstroom mbo-hbo

Ontwikkeling van studentenplannen in het kader van de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo.

Invloed toelatingssystemen op het hoger onderwijs

Verdiepend onderzoek naar de impact van toelatingsprocedures op het Nederlandse hoger onderwijs.

Motieven tijdig stoppen studentenreisproduct

Onderzoek naar motieven van (oud-)studerenden om hun reisproduct niet tijdig stop te zetten.

Tevredenheidsonderzoeken Universiteit Utrecht

Periodieke evaluaties onder bezoekers van voorlichtingsdagen voor bachelors en masters van de UU.

Opleidingscommissies in het hoger onderwijs 2016

Vervolgonderzoek naar het functioneren van opleidingscommissies in het hoger onderwijs.

Uitbreiding studievoorschot naar nieuwe doelgroepen

Onderzoek naar de behoefte aan uitbreiding van het studievoorschot naar nieuwe doelgroepen.

Internationaliseringsmonitor Haagse Hogeschool

Onderzoek naar de studiekeuze en studie-ervaringen van internationale studenten aan de Haagse Hogeschool.

WilWeg: tussenjaar en bachelor in het buitenland

Onderzoek naar motieven en obstakels bij scholieren/studenten om naar het buitenland te gaan.

Acquis voortgezet onderwijs

Uitvoeren van een acquis naar negen adviezen over het vo.

Evaluatie lerarenbeurs

Verklarende en procesevaluatie van de Lerarenbeurs voor scholing van bevoegde leraren in het onderwijs.

Evaluatie fusietoets

Evaluatie van de effecten en doelen van de fusietoets in het onderwijs.

Motivatie van het instellingscollegegeld

Onderzoek naar de motivering van de hoogte en opbouw van het instellingscollegegeld.

Alternatieve vormen van internationalisering

Onderzoek naar het beleid en leeropbrengsten van alternatieve vormen van internationalisering in het ho.

Studielast Hogeschool Rotterdam

Een onderzoek naar de studielastbepaling bij de Hogeschool Rotterdam.

De bepaling van studielast in het hoger onderwijs

Een inventariserend onderzoek naar de bepaling van studielast in het hoger onderwijs.

Evaluatie NVAO

Onderzoek naar eerste ervaringen van docenten met de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO.

Studeren met een functiebeperking

Onderzoek naar effect van voorzieningen voor studenten met een functiebeperking op de studievoortgang van deze groep.

Erasmus Master Garantiefaciliteit

Onderzoek naar de werking in Nederland van de Erasmus Master Garantiefaciliteit.

Eurostudent V

Grootschalige dataverzameling voor 27 Europese landen over sociaaleconomische dimensie van studeren.

Digitaal toetsen hoger onderwijs

Onderzoek naar de stand van zaken bij het gebruik van digitaal toetsen in het hoger onderwijs.

Bekendheid Harde Knip

Onderzoek rondom invoering van de harde knip tussen bachelor- en masterfase in het hoger onderwijs.

Startmonitor

De Startmonitor brengt het studiekeuzeproces en de start en integratie van studenten in hun opleiding in kaart.

Steeplechase

In kaart brengen van de internationale mobiliteit van studenten op basis van gegevens verzameld voor Eurostudent IV.

Extern lid in de examencommissie

Verkenning naar de mogelijkheden voor de opname van externe leden in examencommissies.

Deeltijd hoger onderwijs

Inventariserend onderzoek naar kenmerken van deeltijd hoger onderwijs en huidige behoeften.

Instellingsnamen, graden en titels in het hoger onderwijs

Onderzoek naar het onwenselijk gebruik van wettelijke instellingsnamen, graden en titels in het hoger onderwijs.

Alumnionderzoek Universiteit Utrecht

Onderzoek onder de alumni van Universiteit Utrecht.

Internationalisering in het hoger onderwijs

Pilotonderzoek naar de mobiliteit onder studenten en staf (inkomend en uitgaand) en ‘internationaliseringsprofielen’.

Examinering in het hoger onderwijs

Verkenning naar de mogelijkheden om examineringsnetwerken in te richten.

SKI-database

Verzameling, consolidatie, kwaliteits-bewaking, beheer en onderhoud van de Studiekeuzedatabase.

Studentenmonitor Hoger Onderwijs

Monitoring van de belangrijkste (sociaal-economische) ontwikkelingen in het hoger onderwijs.

Cadeaupunten in het hoger onderwijs

Onderzoek naar het fenomeen ‘cadeaupunten’ in het hoger onderwijs.

Topkwaliteit in het hoger onderwijs

Een verkenning van de kenmerken van topkwaliteit in het hoger onderwijs, met een internationale component.

Acquis hoger onderwijs

Wat heeft kennis en beleidsvorming over hoger onderwijs in tien jaar tijd opgeleverd? Inventarisatie van adviezen van de Onderwijsraad.

Nationale Studentenenquête

Hét grootschalige tevredenheids-onderzoek onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.

Onderwijstijd in het hoger onderwijs

Inventarisatie naar onderwijstijd in het hoger onderwijs in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs.

Vervroeging aanmelding in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de impact van vervroeging van de aanmelddatum in het hoger onderwijs.

Opleidingscommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar het functioneren van opleidingscommissies in het bekostigde hoger onderwijs.

Korte trajecten in het hbo

Inventarisatie van korte trajecten in het hoger onderwijs.

Technologie en wetenschap in het hoger onderwijs

Internationale vergelijking van de Nederlandse situatie ten aanzien van technologie en wetenschap.

Leengedrag en studievoortgang

Evaluatie van beleidsmaatregelen voor het promoten van lenen onder studenten.

Evaluatie experimenten decentrale selectie

Evaluatieonderzoek naar de experimenten met decentrale toelating.

Technotopics IV

Bundel essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici.

Transparantie en kwaliteitsborging van examinering

Onderzoek naar de wijze van examinering in het hoger onderwijs.

Bindend studieadvies

Onderzoek naar het aantal verstrekte bindende studieadviezen in het hoger onderwijs en de gehanteerde procedure daarbij.