Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten

Eerste, verkennende rapportage.

Macromonitor NPO MBO HBO – Tweede Rapport

Tweede rapportage

Macromonitor NPO MBO HBO

Eerste tussenrapportage.

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Onderzoek naar wensen en knelpunten

Onderzoek naar stages in het medisch domein

Wat zijn de mogelijkheden voor meer stageplaatsen van hogere kwaliteit voor mbo en hbo?

Onderzoek derde cyclus in het hbo

Een internationale vergelijking en de stand van zaken bij samenwerking in onderzoek in Nederland.

Uitval en switch in het hbo

Onderzoek naar de invloed van sociaaleconomische kenmerken op studiesucces van mbo- en havo-instromers in het hbo.

Medezeggenschap en vertegenwoordiging van studenten

Onderzoek onder hbo-studenten naar wenselijke vormen van inspraak.

Doorstroom mbo-hbo

Onderzoek naar motieven van mbo-gediplomeerden om al dan niet door te stromen naar het hbo, vóór en na de invoering van het studievoorschot.

Samenwerking binnen het onderwijs

Inventarisatie van de verschillende vormen van samenwerking van onderwijsinstellingen.

Motivatie van het instellingscollegegeld

Onderzoek naar de motivering van de hoogte en opbouw van het instellingscollegegeld.

Studielast Hogeschool Rotterdam

Een onderzoek naar de studielastbepaling bij de Hogeschool Rotterdam.

Informatiesysteem voor het praktijkgericht onderzoek

Inventarisatie van de mogelijkheden voor een landelijk informatiesysteem van praktijkgericht onderzoek.

Startmonitor

De Startmonitor brengt het studiekeuzeproces en de start en integratie van studenten in hun opleiding in kaart.

Kiezen voor hbo of wo

Welke overwegingen brengen vwo’ers ertoe om te kiezen voor een hbo-opleiding?

Zeggenschap van leraren

ResearchNed ontwikkelde voor dit onderzoek een meetinstrument waarmee de zeggenschap van de leraar in beeld gebracht wordt.

Studentenmonitor Hoger Onderwijs

Monitoring van de belangrijkste (sociaal-economische) ontwikkelingen in het hoger onderwijs.

Nationale Studentenenquête

Hét grootschalige tevredenheids-onderzoek onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.

Aanval op uitval

Discussiestuk over de regionale samenwerking tussen onderwijs-instellingen en bedrijfsleven tegen uitval in de provincie Limburg.