Onze rapportages

Grafische rapportages en extra diensten

Helder

Met grote studenttevredenheidsonderzoeken zoals de Nationale Studentenenquête en de JOB-monitor verzamelt u veel informatie over de oordelen van uw studenten. Grafische rapportages kunnen u en de medewerkers binnen uw instelling helpen de uitkomsten van deze onderzoeken te overzien en te interpreteren. 

Overzichtelijk

Wij geven u inzicht in significante verschillen, zodat u in staat bent te sturen op indicatoren waar het écht om gaat! ResearchNed kan verschillende soorten rapportages voor u ontwikkelen, zowel grafische rapportages als online tools om door u gewenste tabellen de ontsluiten.

Op maat

Door jarenlange ervaring met de grote studenttevredenheidsonderzoeken en met kwaliteitszorg in het middelbaar en hoger onderwijs, kan ResearchNed u adviseren in de keuze voor het soort rapportage en het niveau of de niveaus waarop de rapportages wilt ontvangen. Denk hierbij aan opleiding, domeinen of juist een instellingsbrede rapportage met een benchmark.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via info@researchned.nl.

 

Factsheets

• Snel overzicht: een weergave van absolute scores (bijvoorbeeld van een opleiding) vergeleken met een voor u relevante groep (bijvoorbeeld opleiding versus het totaal van de instelling of uw opleiding met dezelfde opleiding landelijk).
• Trendweergave: vergelijking met de score van het voorgaande jaar binnen een niveau (bijvoorbeeld score van de opleiding in 2014 versus 2013).
• Door gebruik van kleuren worden goede en slechte punten snel duidelijk: een vakje kleurt groen bij een positief verschil en rood bij een negatief verschil.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een factsheet op het niveau opleiding versus de opleiding landelijk. De vakken waarin de stelling te lezen is, tonen de absolute score door middel van kleur:
lager dan 3,0 (rood), tussen de 3,0 en 3,5 (wit) of hoger dan 3,5 (groen). Links onder de stelling is te zien hoe er relatief gezien gescoord wordt. Scoort de opleiding in vergelijking met de opleiding landelijk significant hoger (groen) of lager (rood)? In de factsheet is tevens een vergelijking met de vorige deelname zichtbaar. Het middelste vakje onder de stelling laat zien of (in dit geval) de opleiding significant hoger of lager scoort dan vorig jaar.


Info

Maatwerkrapporten

• Verschillende niveaus: de resultaten kunnen we voor u op elk gewenst niveau zichtbaar maken (bijvoorbeeld instelling, faculteit of opleiding) en kunnen naar elk gewenst kenmerk uitgesplitst worden (bijvoorbeeld studiejaar, vorm, jaar, etc.).
• Aantal vragen: keuze in het aantal vragen dat wordt meegenomen in de rapportage: het is bijvoorbeeld mogelijk alleen de themascores te tonen of alleen de antwoorden op bijvoorbeeld de vraag naar het algemeen oordeel.
• Keuze in weergave: u kiest voor tabellen of grafieken met percentages tevreden studenten of voor het gemiddelde scores; betrouwbaarheidsintervallen die aangeven of verschillen significant zijn, worden altijd meegeleverd.

Maatwerkrapport met percentages
In dit rapport wordt de score in percentages uitgedrukt. Daarnaast worden de gemiddelde score en de grootte (N) van de gekozen uitsplitsing getoond.

Maatwerk rapport gemiddelden en betrouwbaarheidsintervallen

In deze weergave zijn de scores uitgedrukt in gemiddeldes met daarbij de betrouwbaarheidsintervallen. De betrouwbaarheidsintervallen (in dit geval gaan we uit van een 95%-betrouwbaarheidsinterval) geven aan binnen welk gebied de waardes vallen. Op basis van een statistische berekening is vast te stellen binnen welke marge het studentoordeel in werkelijkheid ligt. Het idee hierachter is dat bij 100 herhaalde metingen bij dezelfde studentpopulatie het gevonden oordeel zich 95 keer binnen deze marge bevindt. Deze marge (of betrouwbaarheidsinterval) is grafisch weergegeven door middel van een groen (bij een score > 3) of rood (bij een score <3) interval rondom het gemiddelde. Met behulp van het betrouwbaarheidsinterval kan op significantie getoetst worden. Indien de betrouwbaarheidsmarges van twee gemiddelden elkaar niet overlappen kan gesproken worden van een significant verschil tussen beide oordelen. Ook in deze weergave wprdt de groote (N) van de gekozen uitsplitsing getoond.

 

Info

Prioriteitenanalyse

Wat moet u werkelijk aanpakken om de tevredenheid over uw instelling of opleiding te verbeteren? Op deze vraag geeft een prioriteitenanalyse het antwoord. De thema’s binnen uw onderzoek (bijvoorbeeld de Nationale Studentenenquête of de JOB-monitor), worden geplaatst in een prioriteitenmatrix in mate van belang en tevredenheid. Zo krijgt u zicht op welke thema’s als eerste aangepakt moeten worden en welke thema’s het juist erg goed doen bij uw opleiding of instelling. De matrix is te verdelen in vier vlakken:

  • Hoge tevredenheid, laag belang: vasthouden – bewaken
  • Lage tevredenheid, laag belang: lage prioriteit – aandacht
  • Hoge tevredenheid, hoog belang: sterke punten – benutten
  • Lage tevredenheid, hoog belang: hoge prioriteit – aanpakken

De thema’s die in het vlak ‘aanpakken’ terecht komen, zijn de thema’s die u als eerste dient aan te pakken. Aan de andere kant kunt u de thema’s uit het vlak ‘benutten’ juist inzetten in uw communicatie; dit zijn de thema’s die uw studenten zowel een hoge score geven als belangrijk vinden.

Info

SPSS-curssusen

Wilt u liever zelf aan de slag met de databestanden van uw onderzoek? Wij verzorgen SPSS-cursussen, zowel voor beginners als voor gevorderden. Deze cursussen vinden plaats bij ResearchNed in Nijmegen maar kunnen bij voldoende aanmeldingen ook plaats vinden op een door u gewenste locatie.

In de cursus voor beginners gaan we onder ander in op hoe u bestanden van en naar SPSS exporteert, u leert werken met syntaxen en doet ervaring op met de meest gebruikte statische toetsen.

In de cursus voor gevorderden leert u onder andere hoe u bestand van verschillende onderzoeken aan elkaar kunt koppelen en u leert gevorderden technieken voor bestandsmanipulaties. Tevens gaan we in op geavanceerde opties in tabellen (bijvoorbeeld het toevoegen van significanties) en op het werken met regressie-analyses.

Info