Ervaren toerusting van leerlingen, studenten en gediplomeerden op het gebied van leesvaardigheid en sociale en maatschappelijke vaardigheden

Onderzoek naar toerusting basiscompetenties zoals taal, rekenen en burgerschap, onderwijsbreed.

Monitor Cultuureducatie in primair en voortgezet onderwijs 2022-2023

Monitor van schooljaar 2022-2023

Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten

Eerste, verkennende rapportage.

Pilots praktijkgericht programma VMBO

Pilot als voorloper op de nieuwe leerweg in het vmbo: gtl.

Stelselrapportage hoger onderwijs

Meting 2016-2023

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs – Vijfde rapportage

Vijfde rapportage

Stagetekorten op het hbo

Hoewel instellingen maatregelen hebben getroffen om stagetekorten tegen te gaan en het Ministerie van OCW in het kader van […]

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

IELS is een internationaal vergelijkend onderzoek dat gecoördineerd wordt door de OESO.

Tussenevaluatie Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs in de derde leerweg

ResearchNed voerde in samenwerking met KBA Nijmegen deze tussenevaluatie uit.

Volgende