Beloningsonderzoek onderwijs

Vergelijking van de salarissen in de verschillende onderwijssectoren met die van de arbeidsmarkt.

Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

Hoe functioneert het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting voor medezeggenschapsraden in het MBO?

Evaluatie pilots pabo jonge kind en oudere kind

Wat zijn de ervaringen met het vormgeven van een sterkere specialisatie?

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Hoe wordt het STO-programma ingevuld en wat werkt?

Eurostudent

Inzicht in Europese data op het gebied van sociaaleconomische kenmerken van studenten, toegankelijkheid van het hoger onderwijs en internationalisering.

Evaluatie Wet studiefinanciering BES

Beleidsevaluatie van de wet tien jaar na inwerkingtreding

Evaluatie Servicedocument schoolkosten

Voldoet het document aan de gestelde doelen?

Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs

Effecten van beleidsmaatregelen die in het hoger onderwijs zijn ingevoerd, worden door ResearchNed in beeld gebracht.

Digitale leermaterialen in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de huidige stand van zaken en voorbeelden van aansprekende ketenaanpakken.

Volgende