Stagetekorten op het hbo

Hoewel instellingen maatregelen hebben getroffen om stagetekorten tegen te gaan en het Ministerie van OCW in het kader van […]

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

IELS is een internationaal vergelijkend onderzoek dat gecoördineerd wordt door de OESO.

Macromonitor NPO MBO HBO

Eerste tussenrapportage.

Veiligheidsmonitor po/vo

De landelijke Veiligheidsmonitor po/vo wordt ingezet om de sociale veiligheid in en rond school te monitoren.

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Hoe wordt het STO-programma ingevuld en wat werkt?

Eurostudent

Inzicht in Europese data op het gebied van sociaaleconomische kenmerken van studenten, toegankelijkheid van het hoger onderwijs en internationalisering.

Kosten zij-instroom po vo mbo

Onderzoek naar de hoogte en de verdeling van de kosten van zij-instroomtrajecten.

Evaluatie experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering

Evaluatieonderzoek naar flexibel hoger onderwijs voor werkenden.

LAKS-monitor

De LAKS-monitor is een grootschalig scholierentevredensheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs.

JOB-monitor

Landelijk studenttevredenheids-onderzoek onder alle mbo-studenten om verschillende aspecten van onderwijs te monitoren.

Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Mogelijkheid om de door de eigen instelling gebruikte studiekeuzecheck te laten doorlichten.

Elsevier Beste Studies

Databewerkingen en -verwerkingen voor het vullen van de website ´De beste Studies´.

Evaluatie experiment gecombineerde leerwegen bol/bbl

Mixed method onderzoek naar de effecten van gecombineerde leerwegen.

Maatregelen mbo

Meerjarig evaluatieprogramma van twee beleidsinterventies in het mbo.

Startmonitor

De Startmonitor brengt het studiekeuzeproces en de start en integratie van studenten in hun opleiding in kaart.

SKI-database

Verzameling, consolidatie, kwaliteits-bewaking, beheer en onderhoud van de Studiekeuzedatabase.

Studentenmonitor Hoger Onderwijs

Monitoring van de belangrijkste (sociaal-economische) ontwikkelingen in het hoger onderwijs.