Verbindende rapportage evaluatie CmK3 2021-2024

In dit verbindende rapport worden de resultaten van drie onderzoeken naar het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2023 (CmK3) geïntegreerd.

Ervaren toerusting van leerlingen, studenten en gediplomeerden op het gebied van leesvaardigheid en sociale en maatschappelijke vaardigheden

Onderzoek naar toerusting basiscompetenties zoals taal, rekenen en burgerschap, onderwijsbreed.

Monitor Cultuureducatie in primair en voortgezet onderwijs 2022-2023

Monitor van schooljaar 2022-2023

Pilots praktijkgericht programma VMBO

Sinds 2021 er is een pilot gestart met de invoering van nieuwe praktijkgerichte programma’s op het vmbo, de gemengde […]

Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten

Eerste, verkennende rapportage.

Pilots praktijkgericht programma VMBO

Pilot als voorloper op de nieuwe leerweg in het vmbo: gtl.

Stelselrapportage hoger onderwijs

Meting 2016-2023

Vertrekredenen leraren

Vertrekredenen leraren en docenten in het po, vo en mbo. Eindrapport

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs – Vijfde rapportage

Vijfde rapportage

Tussenevaluatie Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs in de derde leerweg

ResearchNed voerde in samenwerking met KBA Nijmegen deze tussenevaluatie uit.

Vandaag is het 2040 verdieping en bijlagen

Een aanvulling op het kernrapport.

Vandaag is het 2040 Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

Kernrapport

Veiligheidsmonitor Veilig op school 2021-2022

Resultaten van de monitor in schooljaar 2021-2022.

Seksueel overschrijdend gedrag in het onderwijs

Seksueel grensoverschrijdend gedrag staat in toenemende mate in de belangstelling. Ervaringen in sectoren buiten het onderwijs hebben tot de […]

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs

Derde meting in het funderend onderwijs, eindrapport.

Macromonitor NPO MBO HBO – Tweede Rapport

Tweede rapportage

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Onderzoek naar wensen en knelpunten

Gevolgen coronacrisis op financiële situatie studenten

Onderzoek naar de feitelijke situatie en hoe studenten hiermee omgaan.

Digitale vragenlijst implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs PO VO

Eerste deelonderzoek.

Vernieuwing vragenlijst LAKS

Het ontwikkelen van een kortere en toegankelijker vragenlijst.

Beloningsonderzoek onderwijs

Vergelijking van de salarissen in de verschillende onderwijssectoren met die van de arbeidsmarkt.

Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

Hoe functioneert het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting voor medezeggenschapsraden in het MBO?

Evaluatie pilots pabo jonge kind en oudere kind

Wat zijn de ervaringen met het vormgeven van een sterkere specialisatie?

Onderzoek open leermaterialen in het hoger onderwijs

Evaluatie van het gebruik van het platform edusources.

Evaluatie Wet studiefinanciering BES

Beleidsevaluatie van de wet tien jaar na inwerkingtreding

Evaluatie Servicedocument schoolkosten

Voldoet het document aan de gestelde doelen?

Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs

Effecten van beleidsmaatregelen die in het hoger onderwijs zijn ingevoerd, worden door ResearchNed in beeld gebracht.

Digitale leermaterialen in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de huidige stand van zaken en voorbeelden van aansprekende ketenaanpakken.

Evaluatie afschaffing eigen bijdrage voor selectieprocedure

Zijn er effecten van de maatregel?

Onderzoek naar stages in het medisch domein

Wat zijn de mogelijkheden voor meer stageplaatsen van hogere kwaliteit voor mbo en hbo?

Onderzoek naar diversiteit in het basisonderwijs

Routes naar diversiteit voor de klas.

Beleidsdoorlichting Lerarenbeleid

Strategische analyse van het Lerarenbeleid sinds 2013.

Onderzoek aansluiting Caribisch vo en mbo op vervolgonderwijs in Nederland

Wat zijn de knelpunten en hoe kan de begeleiding verbeteren?

Evaluatie educatieve minor en educatieve module

Evaluatie van aanvullende routes naar het leraarschap.

Digitaal studeren tijdens corona

Ervaringen van studenten met online onderwijs.

Focusgroepen Hogeschool Fontys

Verder studeren of gaan werken; met hulp van virtuele prikborden werd het keuzeproces online in beeld gebracht.

Advies Schoolleidersregister VO

Ondersteuning bij het ontwikkelen van een groeipad voor de komende jaren.

Onderzoek voor de inspectie naar de werking van zelfselectie

Vooronderzoek voor de ontwikkeling van een instrument.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Onderzoek naar de mogelijkheden om dit te voorkomen en een inventarisatie.

Meta-analyse 25 jaar ondersteuning bij schoolontwikkeling

Wat werkt bevorderend en wat werkt belemmerend?

Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo

Welke factoren spelen een rol bij de dalende instroom in het hbo vanuit het mbo?

Vernieuwing vragenlijst Nationale Studentenenquête 2021

Aanpassing van de NSE vragenlijst aan de eisen en wensen van deze tijd.

Beleidsdoorlichting studiefinanciering

Doorlichting van het studiefinancieringsbeleid op doeltreffendheid en doelmatigheid.

Studeren tijdens Corona

Enquête onder studenten over de gevolgen van de corona-pandemie voor hun studievoortgang en welbevinden

Omrekenformules JOB

Vergelijking tussen de oude en de vernieuwde vragenlijst om trendrapportages mogelijk te maken.

Evaluatie bijzondere nadere vooropleidingseisen pabo

Onderzoek naar de ervaringen tot nu toe.

Vervolgonderzoek dyscalculie

Toepassing en werking van de protocollen ernstige reken- en wiskunde problemen in het onderwijs.

Nulmeting onderwijsinnovatie met ICT in het hoger onderwijs

Inventarisatie van de beginsituatie bij de verschillende instellingen voor hoger onderwijs.

Herziening vragenlijst JOB-monitor

Vernieuwing na tien edities.

TU Eindhoven fixus

Onderzoek naar het achterblijven van het aantal inschrijvingen ten opzichte van de capaciteit na invoering van een numerus fixus.

Evaluatie macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs

Evaluatie van de Wet en Beleidsregel macrodoelmatigheid uit 2015.

Onderzoek derde cyclus in het hbo

Een internationale vergelijking en de stand van zaken bij samenwerking in onderzoek in Nederland.

Internationaal vergelijkend onderzoek naar instellingsaccreditatie in het hoger onderwijs

Een overzicht van zes Europese landen.

Nulmeting monitoring en evaluatie intensivering technisch vmbo

Vaststellen van de startsituatie van de vmbo-locaties.

Evaluatie stimuleringsprogramma muziekonderwijs

Evaluatie van de ontwikkelingen tot nu toe en aanbevelingen voor de toekomst.

Uitvalredenen hbo na een economische mbo-opleiding

Onderzoek onder studenten naar hoe volgens hen de doorstroom mbo-hbo verbeterd kan worden.

Pilot microdata EUROSTUDENT

Onderzoek naar de mogelijkheden om microdata van het Eurostudent-project te benutten.

Meerjarig onderzoek Erasmus+

Onderzoek naar de effecten van het Erasmus+-programma.

Numerus fixus, selectie en kansengelijkheid in het wetenschappelijk onderwijs

Overzichtsstudie naar selectiemethoden bij universitaire numerusfixusopleidingen.

Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen

Hoe gaat het met de ontwikkeling van specialisaties bij de lerarenopleidingen?

Onderzoek naar tracks in het hoger onderwijs

Inventarisatie van (typen) tracks, beleid van instellingen en de communicatie naar studenten.

Verbeterde aansluiting mbo-hbo. Wat werkt?

Onderzoek naar studie-uitval en interventies.

Onderzoek naar halvering collegegeld

Eerste indruk van de effecten van de beleidsmaatregel.

Uitval en switch in het hbo

Onderzoek naar de invloed van sociaaleconomische kenmerken op studiesucces van mbo- en havo-instromers in het hbo.

Evaluatie studiekeuzecheck voor instellingen

Mogelijkheid om de door de eigen instelling gebruikte studiekeuzecheck te laten doorlichten.

Selectie bij opleidingen met een numerus fixus & de toegankelijkheid van het hoger onderwijs

In het voorjaar van 2018 voerde ResearchNed voor de tweede maal een onderzoek uit naar selectie bij numerusfixusopleidingen. Alle […]

Controleren uitkomsten Nationale Alumni Enquête

Externe validatie van de indicator in de monitor Nationale Alumni Enquête.

Evaluatie Studie in Cijfers 2017

Evaluatie (deel 2) van de toegevoegde waarde van Studie in Cijfers bij het maken van een studiekeuze.

Ledenenquête LPVN 2017

Follow-up onderzoek bij een patiëntenvereniging om ontwikkelingen te kunnen monitoren.

Evaluatie nadere vooropleidingseisen mbo-hbo

Evaluatie van de ministeriële regeling om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren

Tevredenheid en aansluiting CMD Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek onder werkgevers van CMD.

Vignetonderzoek doorstroom onderwijsassistenten naar pabo

Onderzoek met gebruik van vignetten.

Evaluatie subsidie Stichting NOB

Onderzoek naar de doeltreffendheid van de subsidieregeling.

Onderzoek versterken differentiatievaardigheden funderend onderwijs

Verdiepend onderzoek naar theorie, praktijk en beleid/ondersteuning.

Monitoring en evaluatie cultuureducatie primair onderwijs

Stand van zaken op basisscholen en de invloed van CmK.

Behoefte docenten en scholen om kwalitatief goed les te geven in vmbo

Onderzoek naar gewenste vakinhoudelijke en pedagogisch-didactisch kwaliteiten.

Effectevaluatie wetenschap en technologie op de pabo’s

Is de inbedding van W&T in het curriculum van de pabo’s verbeterd?

Selectie & plaatsing bij numerusfixusopleidingen

Onderzoek naar de motieven van aspirant-studenten om deel te nemen aan selectieopleidingen.

Enquête beurs voor bewegingsonderwijs

Onderzoek naar de zin van de Leergang Bewegingsonderwijs en de beurs die hiervoor beschikbaar is.

Keuzemotieven van minderjarige mbo’ers en het studentenreisproduct

Welke motieven beïnvloeden de keuze voor een bepaalde opleiding of stageplek?

Doorrekening maximering instellingscollegegelden voor tweede studies

Onderzoek naar het effect op inkomsten van instellingen voor tweede studies.

Uitvoering van onderzoek, advies en begeleiding bij de ontwikkeling van (her)registratiecriteria SRVO

Ondersteuning van de Stichting SRVO.

Evaluatie Studie in Cijfers

Evaluatie (deel 1) van de toegevoegde waarde van Studie in Cijfers bij het maken van een studiekeuze.

Studentplannen doorstroom mbo-hbo

Ontwikkeling van studentenplannen in het kader van de Subsidieregeling doorstroom mbo-hbo.

International Student Entry Survey 2016-2017

Tevredenheidsonderzoek onder de startende internationale studenten aan De Haagse Hogeschool.

Medezeggenschap en vertegenwoordiging van studenten

Onderzoek onder hbo-studenten naar wenselijke vormen van inspraak.

Onderzoek studiekeuzecheck

Onderzoek naar de uitvoering en opbrengst van de studiekeuzecheck en matchingsprocedures.

Doorstroom mbo-hbo

Onderzoek naar motieven van mbo-gediplomeerden om al dan niet door te stromen naar het hbo, vóór en na de invoering van het studievoorschot.

Tussentijdse evaluatie kwaliteitsafspraken mbo

Tussenevaluatie van de implementatie en effecten van de kwaliteitsafspraken in het mbo.

Onderzoek schakeltrajecten

Mixed method onderzoek naar schakelprogramma’s en schakelstudenten.

Peilingsonderzoek Platform2032

Peiling in het funderend onderwijs, gericht op de thema’s kern en keuze, samenhang en doorlopende leerlijnen.

Peilingsonderzoek mondelinge taalvaardigheid 2016-2017

Onderzoek naar leerlingprestaties in groep 8 en het onderwijsleerproces.

Motieven oneigenlijk gebruik mbo-studiefinanciering

Verkennend onderzoek naar oneigenlijk gebruik studiefinanciering in het mbo.

Onderzoek aansluiting onderwijs FNWI op arbeidsmarkt

Onderzoek onder FNWI-alumni naar de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Onafhankelijke studiekeuzeinformatie

Onderzoek naar de kwaliteitsaspecten van de studiekeuzewebsite Studiekeuze123.nl

Ex-ante beleidsevaluatie invoering mbo-certificaten

Onderzoek naar mogelijke effecten van drie scenario’s van ‘mbo-certificaten’.

Invloed toelatingssystemen op het hoger onderwijs

Verdiepend onderzoek naar de impact van toelatingsprocedures op het Nederlandse hoger onderwijs.

PGB Cliëntenraadpleging

Cliëntenraadpleging over de uitvoering van het PGB en de Wet langdurige zorg door zorgkantoren.

Loopbaan- en burgerschapsonderwijs in het mbo

Onderzoek naar de stand van zaken en kwaliteit van L&B-onderwijs.

Motieven tijdig stoppen studentenreisproduct

Onderzoek naar motieven van (oud-)studerenden om hun reisproduct niet tijdig stop te zetten.