Overzicht

Monitor Cultuureducatie in primair en voortgezet onderwijs 2022-2023


Vorig schooljaar heeft ResearchNed samen met Gelijkschap onderzocht hoe het staat met cultuureducatie in het primair én voortgezet onderwijs in Nederland. Hiervoor hebben we vragenlijsten afgenomen bij scholen, en verdiepende gesprekken gevoerd met schoolleiders, cultuurcoördinatoren/-docenten, leerlingen en enkele ouders.

Uit de onderzoeken blijkt dat cultuureducatie veel meerwaarde kan hebben door leerlingen op andere manieren na te laten denken over hun omgeving. Ook kunnen er mooie verbindingen worden gelegd met andere vakken. Toch is het in de praktijk nog wel eens lastig om cultuur echt een duurzame, vaste plek in de school te geven.