Overzicht

Stelselrapportage hoger onderwijs


Deze eerste stelselrapportage hoger onderwijs beschrijft de hoofdlijnen van het door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevoerde beleid in de afgelopen zes jaar en reflecteert op de uitkomsten daarvan aan de hand van bestaand onderzoek en bestaande databronnen. De stelselrapportage geeft inzicht in de resultaten van het hogeronderwijsbeleid ten aanzien van de drie brede stelseldoelen: kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid. Daarnaast wordt apart ingegaan op internationalisering, de aansluiting van het hoger onderwijs op de arbeidsmarkt en de governance.