Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2022-2023
Contactpersoon: Wouter van Casteren
Geen soortgelijke onderzoeken beschikbaar

Tussenevaluatie Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs in de derde leerweg


ResearchNed voerde in samenwerking met KBA Nijmegen deze tussenevaluatie uit. Doel van de subsidie was enerzijds dat scholen flexibele onderwijsprogramma’s ontwikkelen die aansluiten op de scholingsvraag van werkenden en werkzoekenden. Anderzijds stimuleerde de regeling publiek-private samenwerking doordat zo’n onderwijsprogramma ontwikkeld diende te worden door een samenwerkingsverband van minimaal één bekostigde en één niet-bekostigde instelling. Het onderzoek omvatte een procesevaluatie, een effectevaluatie en een verklarende evaluatie. Daarvoor werd een deskresearch uitgevoerd op de toegekende subsidieaanvragen en op de voortgangsrapportages, en er werden interviews gehouden met zowel 15 van de samenwerkingsverbanden als met landelijke stakeholders.