Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2023
Contactpersoon: Roos Geurts


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Seksueel overschrijdend gedrag in het onderwijs


Seksueel grensoverschrijdend gedrag staat in toenemende mate in de belangstelling. Ervaringen in sectoren buiten het onderwijs hebben tot de conclusie geleid dat de overheid haar beschermingsplicht van kinderen tegen seksueel geweld onvoldoende waarmaakt. Het is onduidelijk of dit ook geldt voor het onderwijs. Dit onderzoek dient daar meer zicht op te bieden. Het onderzoek richt zich op vier thema’s: 1) probleemanalyse (de omvang van het probleem); 2) inzicht in de keten (wie doet meldingen en hoe wordt daarmee omgegaan); 3) oorzaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag door met taken belaste personen (risico- en beschermingsfactoren); 4) effectieve maatregelen/aanbevelingen (proactief, reactief, repressief). Het onderzoek heeft betrekking op het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs), voortgezet onderwijs (inclusief praktijkonderwijs), (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De onderzoeksopzet kent drie pijlers: literatuuronderzoek, kwantitatieve analyses en kwalitatief onderzoek. De drie onderzoeksmethoden vullen elkaar aan in het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Het literatuuronderzoek is gericht op het vinden en analyseren van relevante publicaties. Kwantitatieve analyses worden uitgevoerd op bestaande databestanden, waaronder veiligheidsmonitoren, een panelonderzoek en incidentenregistratie. Het kwalitatieve deel van het onderzoek omvat het afnemen van interviews in de verschillende onderwijssectoren.

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met KBA Nijmegen en Praktikon.