Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2022
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO – Tweede Rapport


In het tweede rapport Macromonitor NPO mbo-ho is beschreven in hoeverre studenten hun ‘reguliere’
studieloopbanen (weer) hebben opgepakt sinds het uitbreken van het coronavirus. Dit is onderzocht door
cohorten van studenten in de periode vóór corona te vergelijken met cohorten in de periode nadien. Voor
verschillende indicatoren, die samenhangen met de deelthema’s die zijn onderscheiden in het Nationaal
Programma Onderwijs (NPO) mbo en ho, is bestudeerd in hoeverre er veranderingen zijn opgetreden, en in
hoeverre er sprake is van herstel naar de oude situatie. In het vorige rapport zijn eerste resultaten in kaart
gebracht.

In het huidige rapport is verder ingegaan op de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan sinds
de coronapandemie (voor zover data al beschikbaar zijn). Specifiek is gekeken naar de vraag in hoeverre
deze ontwikkelingen tot stand zijn gekomen door (eventuele) veranderingen in de studentenpopulatie. Door
rekening te houden met deze zogenoemde samenstellingseffecten kan met grotere waarschijnlijkheid
worden gesteld dat de geconstateerde ontwikkelingen samenhangen met corona en de naar aanleiding
daarvan genomen maatregelen. Ook is in dit rapport aandacht voor de vraag bij welke (groepen van)
studenten zich deze ontwikkelingen meer of minder hebben voorgedaan, en voor welke (groepen van)
studenten er in meer of mindere mate sprake is van een ‘herstel’ naar de pre-corona periode.