Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2022
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO


Sinds de uitbraak van de COVID-19- of coronapandemie begin 2020 zijn rigoureuze maatregelen in
Nederland genomen om de gevolgen ervan voor de gezondheid van individuele burgers en de samenleving
als geheel te beteugelen.

Deze maatregelen hebben (ook) een aanzienlijke impact gehad op het onderwijs
en de inrichting ervan. Zo was de afgelopen periode er een van grotendeels lege klaslokalen en
collegezalen. Hoewel het afstandsonderwijs een uitkomst bood om het onderwijs zo goed mogelijk voort te
laten zetten gedurende de coronapandemie, is het onvermijdelijk dat de getroffen maatregelen in het
onderwijs negatieve consequenties hebben gehad. Voor studenten in mbo en ho heeft het gevolgen gehad
voor onder andere de studievoortgang, hun mentale welbevinden en sociale ontwikkeling.

Om studievertraging aan te pakken en studentenwelzijn te verbeteren is er door het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een nationaal herstelprogramma gestart als onderdeel van het
Nationaal Programma Onderwijs (hierna NPO). In het bestuursakkoord NPO is de invulling van het NPO voor
het mbo en ho vastgelegd. De maatregelen in dit akkoord zijn bedoeld om verdere studievertraging en
leerachterstanden te voorkomen, en om opgelopen vertraging en achterstanden zo snel mogelijk in te
halen. In voorliggend onderzoek, de Macromonitor NPO mbo-ho, wordt in kaart gebracht wat de impact is
van maatregelen ter bestrijding van COVID-19 op het onderwijs en de arbeidstoeleiding, en of de ingezette
NPO-middelen bijdragen aan het beperken hiervan. Het betreft een eerste tussenrapportage.