Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2021
Contactpersoon: Anja van den Broek
Geen soortgelijke onderzoeken beschikbaar

Veiligheidsmonitor po/vo


Veiligheid op school is een belangrijk thema. Sinds 2015 zijn scholen verplicht om de sociale veiligheid in en rond school jaarlijks te monitoren. De landelijke Veiligheidsmonitor po/vo is één van de instrumenten die hiervoor kan worden ingezet. Daarnaast wordt met behulp van deze monitor (minstens) tweejaarlijks voor het ministerie van OCW de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel in po en vo in kaart gebracht; dit gebeurt al sinds 2006. In 2020 is de vragenlijst door ResearchNed aangepast naar aanleiding van aanbevelingen uit een eerder uitgevoerde toekomstverkenning. In 2020 onderging de monitor in verband met corona enkele minimale aanpassingen, en vanwege de lage respons in 2020 werd de monitor in 2021 vervroegd uitgevoerd. Het rapport is bijgevoegd bij een Kamerbrief over de stand van zaken met betrekking tot het veiligheidsbeleid en de veiligheids­beleving in het basis- en voortgezet onderwijs.