Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2021
Contactpersoon: Jules Warps


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Evaluatie Wet versterking bestuurskracht


Op 1 januari 2017 is de Wet versterking bestuurskracht (Wvb) ingevoerd, waarbij op mbo-instellingen de ondernemingsraad, de studentenraad en de ouderraad elk instemmingsrecht kregen op de hoofdlijnen van de begroting. Het ministerie van OCW heeft aan ResearchNed gevraagd om een evaluatie hiervan. Hoofdvraag was: hoe functioneert het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting voor medezeggenschapsraden in het MBO? Het onderzoek bestond uit twee delen. Op basis van eerder verkregen informatie is een vragenlijst opgesteld en uitgezet onder raadsleden en bestuurders. Vervolgens vonden diepgangsessies plaats door middel van online focusgroepen met raadsleden en diepte-interviews met bestuurders. Hierbij werd ingegaan op de werkwijze, vaardigheden en ondersteuning, de invloed die men heeft en de handreiking en best practices. Het rapport is bijgevoegd bij een brief van de minister aan de Tweede Kamer.