Overzicht

Evaluatie pilots pabo jonge kind en oudere kind


Pabostudenten worden opgeleid om les te geven in het gehele basisonderwijs, speciaal basis¬onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs. Er is weliswaar specialisatie mogelijk, maar de brede bevoegdheid is de basis. Vanuit het onderwijsveld en vanuit de Tweede Kamer is de wens geuit om tot een sterkere specialisatie binnen de pabo te komen. Daarom zijn in september 2020 op zes hogescholen pilots gestart die het mogelijk maken om een specifieke opleidingsroute te volgen gericht op het jonge kind (JK) of het oudere kind (OK). ResearchNed heeft in mei en juni 2021 een evaluatie van deze pilots uitgevoerd voor het ministerie van OCW, met als doel te leren van de opgedane ervaringen en deze te betrekken bij het vervolg op de pilots. Het rapport is bijgevoegd bij een Kamerbrief over de stand van zaken met betrekking tot het lerarentekort.