Overzicht

Onderzoek naar stages in het medisch domein


In opdracht van het Arbeidsmarktprogramma Zorg en Welzijn voerden ResearchNed en ECBO een onderzoek uit naar de stand van zaken rondom mbo- en hbo-stages in het medisch domein. Door onder meer een toename in de instroom van studenten en door de uitval van stages vanwege corona, wordt een toename in de vraag naar stages verwacht. Onderzocht is hoe de uitval in stages kan worden tegengegaan, kwaliteit en beschikbaarheid van stageplaatsen kunnen worden verhoogd en hoe dit slim georganiseerd kan worden. Naast een deskresearch vonden interviews met betrokkenen plaats, gevolgd door expertsessies. Vervolgens zijn diverse scenario’s uitgewerkt om bestuurders handelingsperspectieven te bieden ten aanzien van genoemde thema’s. Het AZW heeft er hier over gepubliceerd.