Overzicht

Beleidsdoorlichting Lerarenbeleid


Voor 2021 is een beleidsdoorlichting van het Lerarenbeleid gepland. Deze doorlichting gebeurt via een methodiek waarbij er eerst een terugblikkende analyse plaatsvindt, gevolgd door een strategisch advies van onafhankelijke experts. ResearchNed heeft de terugblikkende analyse uitgevoerd voor het ministerie van OCW. Deze analyse was bedoeld om het Lerarenbeleid dat in de periode 2013-2020 is uitgevoerd in samenhang te evalueren op doelmatigheid en doeltreffendheid. De bedoelde beleidsmaatregelen komen bijvoorbeeld voort uit de Lerarenagenda 2013-2020, impuls tekortvakken voorgezet onderwijs (vo), het Nationaal Onderwijsakkoord (2013) en de daarvan afgeleide sectorakkoorden en de aanvullende maatregelen uit het Kabinet Rutte III. Er is gefocust op twee hoofdthema’s: (1) het aantrekken en behouden van (toekomstige) leraren en (2) de professionele ontwikkeling van leraren gedurende hun loopbaan. ResearchNed heeft dit onderzoek uitgevoerd samen met SEO Economisch onderzoek. Het rapport is hier gepubliceerd.