Overzicht

Evaluatie experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering


Om een impuls te geven aan meer vraaggerichtheid en flexibele leerwegen voor werkenden heeft het kabinet, in lijn met het advies ‘Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen’ van de commissie Rinnooy Kan, besloten tot experimenten met vraagfinanciering en pilots flexibilisering in het hoger onderwijs. Dit is onderdeel van een bredere inzet op stimulering van een leven lang leren, ook in andere sectoren. Zo bestaat in het mbo er al de zogeheten ‘derde leerweg’, die kenmerken heeft van de pilots flexibilisering, en is het sinds het studiejaar 2016/2017 voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om mbo-certificaten te halen als ze bepaalde opleidingsonderdelen met succes hebben afgerond. Het evaluatieonderzoek richt zich op kritische succesfactoren. Het doel van deze evaluatie is om te onderzoeken in hoeverre vraagfinanciering en/of mogelijkheden voor een flexibeler aanbod daadwerkelijk leiden tot een meer vraaggericht en aantrekkelijker aanbod van goede kwaliteit en tegen redelijke prijzen voor werkenden en werkgevers en daardoor tot hogere deelname en diplomering. Uiteindelijk gaat het erom te kunnen bepalen of vraagfinanciering permanent en breder ingevoerd zou moeten worden respectievelijk of overgegaan moet worden op structurele aanpassing van kaders in wet- en regelgeving, gericht op flexibilisering. Met de resultaten wil men nagaan hoe het gaat om zo nodig bij te kunnen sturen.