Overzicht

Evaluatie educatieve minor en educatieve module


Om zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve instroom van leraren in het middelbaar onderwijs te verbeteren, zijn de educatieve minor en module in het wo ontwikkeld. In deze evaluatie is zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht bekeken of deze geschikte aanvullende routes zijn naar het leraarschap. Eerst is een deskresearch uitgevoerd om het aanbod en de inhoud van de programma’s te inventariseren. Vervolgens is een online vragenlijst uitgezet en zijn telefonische interviews gehouden met onder andere schoolleiders van vo-scholen. Zo zijn de instroom en doorstroom educatieve module, de eventuele stap naar de educatieve master, de doorstroom naar de arbeidsmarkt en de uiteindelijke gevolgen voor het onderwijsveld in beeld gebracht. Het rapport is hier gepubliceerd.