Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2020-2021
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Gevolgen coronacrisis op financiële situatie studenten

Lees dit onderzoek

Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

Lees dit onderzoek

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

Beloningsonderzoek onderwijs

Lees dit onderzoek

Beleidsdoorlichting Lerarenbeleid


Voor 2021 is een beleidsdoorlichting van het Lerarenbeleid gepland. Deze doorlichting gebeurt via een methodiek waarbij er eerst een terugblikkende analyse plaatsvindt, gevolgd door een strategisch advies van onafhankelijke experts. ResearchNed voert de terugblikkende analyse uit voor het ministerie van OCW. Deze analyse is bedoeld om het Lerarenbeleid dat in de periode 2013-2020 is uitgevoerd in samenhang te evalueren op doelmatigheid en doeltreffendheid. De bedoelde beleidsmaatregelen komen bijvoorbeeld voort uit de Lerarenagenda 2013-2020, impuls tekortvakken voorgezet onderwijs (vo), het Nationaal Onderwijsakkoord (2013) en de daarvan afgeleide sectorakkoorden en de aanvullende maatregelen uit het Kabinet Rutte III. Er wordt gefocust op twee hoofdthema’s: (1) het aantrekken en behouden van (toekomstige) leraren en (2) de professionele ontwikkeling van leraren gedurende hun loopbaan. ResearchNed voert dit onderzoek uit samen met SEO Economisch onderzoek.