Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2020
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Beleidsdoorlichting studiefinanciering


Het stelsel van studie­financiering biedt studenten in het hoger onderwijs en in de beroepsopleidende leerweg de financiële mogelijkheden om in Nederland en daarbuiten onderwijs te kunnen volgen. Deze beleidsdoorlichting van het studiefinancieringsbeleid richt zich op begrotingsartikel 11 van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en beoordeelt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het studiefinancieringsbeleid van 2011 tot en met 2019. Deze beleidsdoorlichting evalueert daarmee ook de invoering van het studievoorschot in 2015. De beleidsdoorlichting is uitgevoerd door ResearchNed in de periode oktober 2019 tot en met juni 2020 en is onder andere gebaseerd op een literatuurstudie, CBS-analyses en een enquête onder studenten en hun ouders. De conclusie is dat, uitgaande van de beschikbare informatie en bronnen, het studiefinancieringsbeleid gemiddeld genomen doeltreffend en doelmatig is. De toegankelijkheid van het onderwijs is niet onder druk komen te staan nadat in 2015 het studievoorschot is ingevoerd, waarmee de doelmatigheid van het beleid dus is verbeterd. Conclusie is dat de doelstelling van het beleid grotendeels is gerealiseerd. Een nuancering hierbij is dat de doeltreffend­heid van het beleid niet voor alle doelgroepen en elementen van het beleid afzonderlijk en onderbouwd in beeld kon worden gebracht. Ook zijn er onderwerpen die extra aandacht behoeven. Punt van zorg is de stagnerende doorstroom van het mbo naar het hbo. Aandacht voor de positie van deze groep en de rol die de kosten van studeren spelen bij de keuze om door te studeren is noodzakelijk. Een tweede aandachts­punt is de positie van ouders met een midden­inkomen. Beter zicht is nodig op de impact die de kosten van studerende kinderen hebben op het inkomen voor deze groep ouders. Ten derde komt uit deze beleids­doorlichting naar voren dat informatie over het studiefinancieringsstelsel de doelgroepen niet altijd bereikt; met name de kennis van de aflossingsvoorwaarden en draagkrachtregeling is beperkt.