Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2019
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Internationaal vergelijkend onderzoek naar instellingsaccreditatie in het hoger onderwijs


In het kader van de brede beleidscontext van lastenverlichting voor instellingen en opleidingen in het hoger onderwijs heeft het ministerie van OCW ResearchNed gevraagd een internationaal vergelijkend onderzoek uit te voeren naar instellingaccreditatie in het hoger onderwijs met als vraag: Wat heeft de invoering van instellingsaccreditatie in andere landen betekend voor de balans tussen kwaliteitsborging van opleidingen enerzijds en het ervaren van meer vertrouwen en minder (ervaren) administratieve lastendruk door hogeronderwijsinstellingen anderzijds? Voor Vlaanderen, Denemarken, Noorwegen, Letland, Estland en Schotland is op een systematische manier nagegaan hoe instellingsaccreditatie in desbetreffende landen is vormgegeven, wat de motieven waren voor de invoering van instellingsaccreditatie, welke partijen hierbij betrokken waren en in hoeverre instellingsaccreditatie heeft geleid tot lastenverlichting. Hiervoor is een deskresearch uitgevoerd in combinatie met (telefonische) interviews met betrokkenen in de landen. De informatie is onder andere verzameld met inzet van het Eurostudent-netwerk.