Overzicht

Controleren uitkomsten Nationale Alumni Enquête


Van de Nationale Alumni Enquête (NAE; voorheen de WO-monitor) van de VSNU worden sinds 2009 tweejaarlijks de ervaringen van recent afgestudeerde masterstudenten aan de Nederlandse bekostigde universiteiten in kaart gebracht. Een belangrijke indicator in deze monitor voor de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt is het percentage gediplomeerden dat aangeeft dat de opleiding voldoende basis was om te starten op de arbeidsmarkt. De cijfers van 2015 lieten een (aanzienlijke) daling zien in het percentage gediplomeerden dat de opleiding als een goede basis voor de start op de arbeidsmarkt beoordeelt. Dit is niet in lijn met het streven naar verbetering, vandaar dat het ministerie van OCW aan de Kamer had toegezegd te onderzoeken wat de oorzaken van de daling konden zijn. Aan ResearchNed is toen gevraagd een externe validatie uit te voeren op de indicator, om te analyseren of de gevonden daling verklaard kon worden door selectiviteit in de verzamelde data. De resultaten zijn hier te vinden (zie ook de pdf van het rapport).