Overzicht

Ledenenquête LPVN 2017


Het bestuur van de patiëntenvereniging Lichen Planus Vereniging Nederland (LPVN) heeft in 2013 een enquête uit laten voeren om de verwachtingen en ervaringen van de leden te kunnen inventariseren. De vragen in de enquête richtten zich op activiteiten van de vereniging zoals informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Overige thema’s die aan bod kwamen zijn participatie van leden, bekendheid met de behandelrichtlijn en ervaringen met behandelaars. In 2017 is een follow-up onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen van de ontwikkeling in voorkeuren en ervaringen van de leden. De uitkomsten van de enquêtes moeten het bestuur in staat stellen beter in te spelen op wat de leden van de LPVN wensen of als noodzakelijk zien voor nu of in de toekomst.