Overzicht

Vignetonderzoek doorstroom onderwijsassistenten naar pabo


Het Ministerie van OCW heeft ResearchNed verzocht een onderzoek uit te voeren naar de inzet van onderwijsassistenten. Aanleiding was een motie van de Tweede Kamer waarin de regering werd verzocht om te komen met een uitgewerkt plan om de doorstroom van onderwijsassistenten te stimuleren en te vergemakkelijken. In het onderzoek stonden drie vragen centraal:
1. Hoe groot is de behoefte onder werkende onderwijsassistenten om de pabo te gaan en welke (financiƫle) belemmeringen ervaren ze daarbij?
2. Hoe kunnen onderwijsassistenten volgens henzelf optimaal worden ingezet en welke taakverdeling is er daarbij tussen leraar en onderwijsassistent?
3. In hoeverre zijn gediplomeerde onderwijsassistenten die thans in een andere sector dan het onderwijs werken, bereid om als onderwijsassistent op een school te gaan werken? Welke motieven en overwegingen spelen bij hen een rol?
Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van de vignettenmethode.