Overzicht

Onderzoek versterken differentiatievaardigheden funderend onderwijs


De Lerarenagenda, het sectorakkoord voortgezet onderwijs en het bestuursakkoord primair onderwijs bevatten de doelstelling dat in 2020 alle leraren met ten minste zeven jaar ervaring differentiatievaardigheden beheersen. Het aandeel lessen waarin naar het oordeel van de inspectie voldoende wordt gedifferentieerd laat echter al jaren achtereen geen vooruitgang zien, ondanks de verbeterde inzet om differentiatievaardigheden te ontwikkelen. Daarom is besloten een verdiepend onderzoek naar differentiatievaardigheden in primair onderwijs en voortgezet onderwijs te laten uitvoeren. In opdracht van het Ministerie van OCW heeft ResearchNed onderzocht op welke manier differentiatievaardigheden van leraren in primair onderwijs en voortgezet onderwijs kunnen worden versterkt. De onderzoeksvraag is uitgewerkt in verschillende subvragen vallend onder theorie, praktijk en beleid/ondersteuning ten aanzien van differentiëren en differentiatievaardigheden. Aanknopingspunt zijn de kritische succesfactoren om tot succesvolle differentiatie te komen, die de inspectie in het voortgezet onderwijs heeft geconstateerd. De bevindingen zijn vervat in twee separate rapporten voor het po en het vo.