Overzicht

Selectie & plaatsing bij numerusfixusopleidingen


De overheid stimuleert de doorstroom van mbo naar hbo en ziet toe op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor diverse groepen studenten. De effecten van beleidsmaatregelen worden voortdurend in kaart gebracht. Met ingang van het studiejaar 2017-2018 is de gewogen loting bij numerusfixusopleidingen vervangen door een systeem van decentrale selectie. In opdracht van het ministerie van OCW onderzocht ResearchNed wat de motieven van aspirant-studenten zijn om deel te nemen aan selectieopleidingen. Ook is met een mix van onderzoeksmethoden onderzocht of er qua achtergrond (o.a. geslacht, etniciteit, eerste generatie, vooropleiding, functiebeperking) verschillen tussen kandidaten zijn. De volgende vragen stonden centraal:

  • Wat zijn de motieven van scholieren (mbo-4/havo/vwo) om al dan niet te kiezen voor een opleiding in het hoger onderwijs?
  • Welke aspirant-studenten melden zich aan voor een decentrale selectie bij een numerusfixusopleiding?
  • Hoe verloopt het selectieproces?
  • Welke studenten worden geselecteerd?

Uit het onderzoek is niet naar voren gekomen dat toepassing van bepaalde criteria ongelijkheid in de hand werkt. In het eerste jaar nadat de gewogen loting was afgeschaft konden we concluderen dat over het geheel genomen de selectie naar tevredenheid is verlopen. Wel is speciale aandacht nodig voor kandidaten met een functiebeperking. Middels de Kamerbrief selectie en toegankelijkheid hoger onderwijs is het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer, tegelijk met eenĀ rapport van de inspectie (Selectie: Meer dan cijfers alleen).