Overzicht

Keuzemotieven van minderjarige mbo’ers en het studentenreisproduct


Sinds 1 januari 2017 hebben mbo-studenten (BOL) die jonger zijn dan 18 jaar recht op een studentenreisproduct. Naar aanleiding van deze nieuwe regeling heeft het ministerie van OCW aan ResearchNed gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de motieven van minderjarige mbo’ers om te kiezen voor een bepaalde opleiding of stageplek en de rol die reiskosten en reisafstand hierin spelen.
Uit het onderzoek blijkt dat vooral de inhoud van de opleiding, de sfeer, een specifieke beroepswens, goede baankansen en de kans om de opleiding daadwerkelijk te mogen volgen voor de meeste studenten bepalend zijn in de keuze voor een specifieke opleiding in het mbo. Studenten met reisrecht geven wel aan zich minder belemmerd te voelen in hun opleidingskeuze door mogelijke reiskosten dan studenten zónder reisrecht. Bij de keuze voor een stageplek spelen reistijd en reiskosten een grotere rol, maar de keuze wordt voornamelijk bepaald door de inhoud van de stage en een specifieke beroepswens.