Overzicht

Onderzoek studiekeuzecheck


Met de toegenomen aandacht voor studiesucces en rendement is in 2014 landelijk de studiekeuzecheck ingevoerd. In opdracht van het ministerie van OCW voert ResearchNed een onderzoek uit naar de uitvoering en opbrengst van de studiekeuzecheck. Centraal hierin staat de vraag welke verschillende vormen van studiekeuzecheck en matchingsprocedures er zijn en welke vormen de meeste positieve opbrengst lijken te hebben voor de student en de instelling. Het onderzoek moet gegevens opleveren die representatief zijn voor de opbrengst van studiekeuzecheck. Dit wordt onder andere gewaarborgd door bij alle instellingen in het hoger onderwijs te inventariseren welke aanpak zij gekozen hebben voor hun studiekeuzecheck. Vervolgens wordt nagegaan welke verbanden kunnen worden gevonden tussen enerzijds deze aanpak en anderzijds mogelijke opbrengsten die blijken uit populatiedata (1CHO) en gegevens uit vragenlijstonderzoeken zoals de landelijke Studentenmonitor en de Startmonitor. Hiermee zijn de resultaten van deze analyses representatief voor het hoger onderwijs in Nederland. Voorts worden zes casestudies uitgevoerd bij instellingen waarvan uit de kwantitatieve analyse blijkt dat zij een veelbelovende SKC-aanpak hebben geïmplementeerd – zo mogelijk bij drie hogescholen en drie universiteiten. Doel is na te gaan hoe de SKC in de betreffende instellingen wordt ingevuld en uitgevoerd, waarom voor deze invulling is gekozen en hoe dit past binnen het beleid rond voorlichting en studentbegeleiding, wat volgens de instelling drempels en succesfactoren zijn geweest bij de invoering en wat volgens verschillende betrokkenen uiteindelijk de opbrengsten zijn.