Overzicht

Tussentijdse evaluatie kwaliteitsafspraken mbo


Om de rol van het mbo in de economie te optimaliseren en de kwaliteit van het mbo-onderwijs te verbeteren, wordt via de kwaliteitsafspraken extra in het mbo geïnvesteerd. Instellingen worden hiermee gestimuleerd op maat in hun onderwijs te investeren en hun onderwijsopbrengsten te verhogen. In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van de kwaliteitsafspraken. Deze evaluatie had als doel om inzicht te geven in het functioneren van de nieuwe aanpak en de eerste (voorlopige) effecten op de kwaliteit van het onderwijs. De inzichten uit de tussentijdse evaluatie kunnen gebruikt worden voor een volgende periode waarin kwaliteitsafspraken gemaakt gaan worden (2019 en verder). De centrale vragen van de tussenevaluatie waren: (1) Hoe verloopt de implementatie van de kwaliteitsafspraken door de mbo-instellingen? en (2) Wat zijn de (voorlopige) resultaten wat betreft de effecten van de kwaliteitsafspraken? In het onderzoek is een mix van onderzoeksmethoden toegepast en is waar mogelijk gebruikgemaakt van secundaire bronnen om de bevragingslast voor het mbo-veld te beperken.