Overzicht

Onderzoek schakeltrajecten


In 2016 waren er zorgen over het aanbod van schakelprogramma’s en over de daling van het aantal schakelstudenten. De minister zocht daarom naar een maatwerkoplossing binnen de bestaande bekostigingssystematiek voor de periode na 2017/2018. In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed een onderzoek naar deze schakeltrajecten uitgevoerd. Uit onderzoek naar schakelprogramma’s uitgevoerd door de Inspectie van het Onderwijs in 2015 bleek dat twee derde van de hbo-instellingen (varianten van) schakelprogramma’s aanbiedt, veelal ingebed als minors in een hbo-bachelor en/of ondergebracht bij instellingen met een samenwerkingsovereenkomst met een wo-instelling.

Het onderzoek van ResearchNed concentreerde zich op de volgende vragen: (1) Hoe heeft het aanbod van schakelprogramma’s zich in de laatste 5 jaar ontwikkeld? (2) Wat is de ontwikkeling in achtergrond van schakelstudenten in de laatste 5 jaar? (3) Wat is de motivatie van schakelstudenten? (4) Wat is de status van een schakelstudent? (5) Wat zijn best practices in schakelprogramma’s? En (6) Wat zijn de verwachte toekomstige trends? Er is cijfermatig inzicht verzameld ten aanzien van aantallen programma’s en schakelstudenten als ook verdiepende informatie over motieven en overwegingen van de kant van de programma’s en bij (potentiële) schakelstudenten.