Overzicht

Motieven oneigenlijk gebruik mbo-studiefinanciering


In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de motieven van studerenden aan een mbo-opleiding (bol 1-2) om oneigenlijk gebruik te maken van studiefinanciering. Dit naar aanleiding van een signalering in de pers dat zich in Rotterdam de onwenselijke situatie voordoet dat jongeren zich inschrijven voor een opleiding om studiefinanciering te ontvangen, zonder dat zij daadwerkelijk onderwijs volgen. Hoewel uit eerder onderzoek is gebleken dat het om incidenten gaat, heeft de minister aangegeven dit nader onderzocht te willen hebben, om meer zicht te krijgen op het vóórkomen, de omvang en de mogelijke oorzaken van oneigenlijk gebruik van studiefinanciering onder mbo-studenten. Deze problematiek is vanuit drie betrokken actoren verkend: mbo bol 1-2 studenten, mbo-instellingen en RMC’s. In het onderzoek is onder andere gebruikgemaakt van een mixed-method vragenlijst onder studenten en zijn telefonische interviews gevoerd met ROC’s en RMC’s.