Overzicht

Doorstroom mbo-hbo


In het kader van de invoering van het studievoorschot is door ResearchNed een mixed method onderzoek gedaan naar de motieven van gediplomeerden in mbo-4 voor het wel of niet doorstromen naar het hbo vóór en na de invoering van het studievoorschot. Hierbij is een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden toegepast waarbij in eerste instantie de spontane motivatie om al dan niet door te stromen naar het hbo is gemeten. Gediplomeerden zijn door middel van een open vraag gevraagd naar de keuzes die zij hebben gemaakt in hun loopbaan na het mbo en welke motieven hieraan ten grondslag lagen. Hiermee zijn van alle gediplomeerden de motieven in de vorm van teksten verzameld. Vervolgens is aan de respondenten gevraagd deze teksten aan de hand van brede thema’s te classificeren. Door een getrapte aanpak, waarbij elke stap verder op dit thema inzoomt, kon in dit onderzoek worden vastgesteld welke concrete motieven de keuze van mbo-gediplomeerden om al dan niet door te stromen naar het hbo hebben beïnvloed en of deze motieven verschillen voor mbo-gediplomeerden voor en na de invoering van het studievoorschot.