Overzicht

PGB Cliëntenraadpleging


In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland voert ResearchNed sinds 2016 tweejaarlijks een onderzoek uit naar de kwaliteit van de dienstverlening van zorgkantoren bij de uitvoering van de pgb-regeling in de Wet langdurige zorg. Het gaat om een cliëntenraadpleging. Dat houdt in dat het onderzoek plaatsvindt onder ‘actieve’ budgethouders en inzicht geeft in de kwaliteit van het functioneren van zorgkantoren vanuit het perspectief van cliënten. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een representatieve steekproef van budgethouders van alle zorgkantoren. De enquête van 2018 kon zowel schriftelijk als via internet ingevuld worden. De netto respons bedroeg 32 procent, wat lager is dan voorgaande jaren. Budgethouders geven zorgkantoren een ruime voldoende, zowel voor de uitvoering van de pgb-regeling als voor de ondersteuning die men hierbij ontvangt. De waardering was bij bijna alle zorgkantoren significant hoger dan in 2016; dit kwam mede doordat het functioneren van de SVB sindsdien is verbeterd. Het persbericht over het rapport van 2018, met een link naar het rapport, is hier te vinden. De resultaten van het onderzoek uit 2020 worden binnenkort verwacht.