Overzicht

PGB Cliëntenraadpleging


In opdracht van Zorgverzekeraars Nederland voert ResearchNed tweejaarlijks een onderzoek uit naar de kwaliteit van de dienstverlening van zorgkantoren bij de uitvoering van de pgb-regeling in de Wet langdurige zorg. Het gaat om een cliëntenraadpleging. Dat houdt in dat het onderzoek plaatsvindt onder ‘actieve’ budgethouders en inzicht geeft in de kwaliteit van het functioneren van zorgkantoren vanuit het perspectief van cliënten. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een representatieve steekproef van budgethouders van alle zorgkantoren. De netto respons van de enquête van 2020 bedroeg 31 procent, wat vrijwel overeenkomt met de respons van 2018. Budgethouders geven zorgkantoren een ruime voldoende, zowel voor de uitvoering van de pgb-regeling als voor de ondersteuning die men hierbij ontvangt. De waardering was bij bijna alle zorgkantoren hoger dan in 2018. In 2020 zijn extra vragen gesteld over de informatie in verband met corona en de regeling Extra Kosten Corona. Over de informatie die men kreeg was men tevreden, maar het zorgkantoor had iets actiever informatie mogen verschaffen over de regeling.