Overzicht

Loopbaan- en burgerschapsonderwijs in het mbo


In de basis van ieder kwalificatiedossier vanaf studiejaar 2012-2013 is een aantal generieke kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap (L&B) vastgelegd. Mbo-instellingen hebben een resultaatverplichting: zij dienen ervoor te zorgen dat deze eisen voldoende tot uitdrukking komen in het onderwijsaanbod. Wel hebben zij veel ruimte om te bepalen hoe zij dit vormgeven. Voor studenten geldt geen resultaatverplichting, maar een inspanningsverplichting. De kwalificatie-eisen kunnen namelijk niet zo gespecificeerd en handelingsgericht worden aangegeven als de kwalificatie-eisen voor een beroep.

Onduidelijk was echter nog hoe L&B in de gehele mbo-sector wordt georganiseerd; om dit brede beeld te kunnen schetsen, is dit onderzoek uitgevoerd. De volgende onderzoeksvraag stond centraal: Wat is de stand van zaken van het loopbaan- en burgerschapsonderwijs in het mbo en wat is de kwaliteit hiervan? Op basis van kwantitatieve (enquĂȘtering docenten en studenten) en kwalitatieve dataverzameling (documentanalyse, interviews, rondetafelgesprekken) onder (niet-)bekostigde instellingen is deze onderzoeksvraag beantwoord.

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de website van het NRO.