Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2016
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Ex-ante beleidsevaluatie invoering mbo-certificaten


Vanaf het studiejaar 2016-2017 wordt het in het mbo mogelijk om arbeidsmarktrelevante onderdelen van mbo-opleidingen af te sluiten met ‘mbo-certificaten’. Volwassenen kunnen die certificaten gaan behalen in het niet-bekostigd onderwijs, als ze nader te bepalen onderdelen van een beroepsopleiding met goed gevolg afronden. Het bekostigd onderwijs blijft gericht op het behalen van een mbo-diploma. Bij uitval uit een bekostigde opleiding kan een deelnemer wél een certificaat ontvangen, mits hij het betreffende onderdeel heeft behaald. Opzet is dat deze maatregel de aantrekkelijkheid van het mbo voor bij-, op- en omscholing voor werkenden en werkzoekenden verhoogt. De invoering van certificaten gebeurt gefaseerd; in 2016-2017 wordt gestart met het verbinden van certificaten aan een eerste reeks van keuzedelen, daarna volgen andere onderdelen van een kwalificatie. In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed een ex-ante beleidsevaluatie uitgevoerd. Daarin zijn mogelijke effecten van drie scenario’s onderzocht, waarin respectievelijk aan een beperkt deel, aan circa de helft en aan alle beroepsgerichte onderdelen van een mbo-opleiding certificaten worden verbonden. Hoofdvragen zijn: wat zijn bedoelde en onbedoelde effecten van de mogelijkheid om mbo-certificaten uit te kunnen reiken, zijn aanvullende maatregelen nodig om bedoelde effecten te bereiken en zijn aanvullende (beheers)maatregelen nodig om risico’s op eventuele onbedoelde effecten te ondervangen?