Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2015-2016
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Evaluatie implementatie wetenschap en techniek po en vo 2012-2015


In opdracht van het ministerie van OCW is door KBA Nijmegen, Kohnstamm Instituut en ResearchNed een evaluatie uitgevoerd van het actieplan Kiezen voor Technologie (KvT). Dit actieplan omvat actiepunten die scholen steunen om met Wetenschap & Techniek aan de slag te gaan. De actiepunten borduren onder meer voort op succesvolle benaderingen uit het actieplan Meer en Betere Bèta’s (MBB). Dit alles in het kader van de ambitie om meer kinderen en jongeren te enthousiasmeren voor technologie, met als uiteindelijk doel: meer afgestudeerden met een bètatechnische opleiding.

Het onderzoek omvat drie deelonderzoeken: 1) de kwantitatieve en kwalitatieve opbrengsten van MBB en KvT, 2) de rol en inzet van het Platform Bèta Techniek en 3) conclusies en aanbevelingen voor beleid. Hierbij is gebruikgemaakt van deskresearch, interviews, regionale casestudies met inbegrip van focusgroepen en enquêtes onder po- en vo-scholen.

De effectiviteitsevaluatie biedt zicht op de voortgang en effectiviteit van de activiteiten van de voortgezette programma’s van MBB en de nieuwe activiteiten die uit KvT voortvloeien. In de evaluatie is expliciet in beeld gebracht hoe de activiteiten bijdragen aan een blijvende versterking voor aandacht voor wetenschap en techniek. Ook de rol en inzet van het PBT is geëvalueerd.