Overzicht

Op weg naar praktische SHRM-handreikingen


In het Sectorakkoord voortgezet onderwijs uit 2014 zijn door het ministerie van OCW en de VO-raad afspraken gemaakt over prioriteiten, doelstellingen, maatregelen en investeringen in het voortgezet onderwijs in de periode tot en met 2017. Eén van de ambities uit dit sectorakkoord is de versterking van het Strategisch HRM (SHRM). Dit is er voornamelijk op gericht om het onderwijs toekomstbestendig te maken door expliciete koppeling van het onderwijs met zowel de professionele ontwikkeling van leraren, schoolleiders en bestuurders als met het strategisch HR-beleid.
Om de ambitie uit het sectorakkoord te verwezenlijken is het project Versterking strategisch HRM in het vo opgezet. Dit project heeft tot doel de kwaliteit van het onderwijs te verhogen door in de sector een beweging op gang te brengen rond een viertal thema’s:

• aantrekken en behouden van meer masteropgeleide leraren;
• versterken van differentiatievaardigheden (basis- en complexe vaardigheden) door leraren;
• versterken van basiskennis en -vaardigheden op het gebied van ICT en e-didactiek;
• begeleiden van startende leraren.

ResearchNed heeft in opdracht van de VO-raad op de voornoemde thema’s vier handreikingen ontwikkeld, met medewerking van klankbordgroepen van verschillende geledingen vanuit de sector. De handreikingen zijn gericht op de inzet van SHRM binnen scholen. Ze moeten kennisontwikkeling en kennisdeling stimuleren en zijn geïllustreerd met door ResearchNed verzamelde praktijkvoorbeelden die inspirerend kunnen zijn voor scholen.