Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2016
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Gevolgen coronacrisis op financiële situatie studenten

Lees dit onderzoek

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Lees dit onderzoek

LAKS-monitor

Lees dit onderzoek

JOB-monitor

Lees dit onderzoek

Evaluatie Regionaal investeringsfonds MBO


In samenwerking met Dialogic en de HAN heeft ResearchNed een evaluatie uitgevoerd van het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF), met als doel de doeltreffendheid van het fonds tot nu toe in kaart te brengen. Het RIF is in 2014 ingericht om de publiek-private samenwerking tussen het mbo en het bedrijfsleven en zo gewenst ook overheden te stimuleren, om zo de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit gebeurt onder meer middels aanvullende subsidies voor een doelmatigere organisatie van het opleidingenaanbod binnen de regio.

De evaluatieresultaten zijn gebruikt om te beoordelen óf en hoe de subsidieregeling mogelijk een vervolg moet krijgen. Daarvoor was inzicht nodig in de opbrengsten van de subsidie (kwalitatief en kwantitatief), succes- en faalfactoren die daarbij mogelijk een rol hebben gespeeld en de bruikbaarheid van het instrument zelf. Het onderzoek omvatte onder meer een effectevaluatie en verklarende evaluatie.