Overzicht

Evaluatie Regionaal investeringsfonds MBO


In samenwerking met Dialogic en de HAN heeft ResearchNed een evaluatie uitgevoerd van het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF), met als doel de doeltreffendheid van het fonds tot nu toe in kaart te brengen. Het RIF is in 2014 ingericht om de publiek-private samenwerking tussen het mbo en het bedrijfsleven en zo gewenst ook overheden te stimuleren, om zo de aansluiting van het beroepsonderwijs op de behoefte van de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit gebeurt onder meer middels aanvullende subsidies voor een doelmatigere organisatie van het opleidingenaanbod binnen de regio.

De evaluatieresultaten zijn gebruikt om te beoordelen óf en hoe de subsidieregeling mogelijk een vervolg moet krijgen. Daarvoor was inzicht nodig in de opbrengsten van de subsidie (kwalitatief en kwantitatief), succes- en faalfactoren die daarbij mogelijk een rol hebben gespeeld en de bruikbaarheid van het instrument zelf. Het onderzoek omvatte onder meer een effectevaluatie en verklarende evaluatie.